marți, 7 martie 2017

------ SFIDĂRI ANTICRISTICE  .    S F I D Ă R I   A N T I C R I S T I C E   A L E   S E C T E I    J  W .  O R G .                            ----------------------------------------------------------------------------------------------------.                        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
.                                     C U P R I N S  U L
.                                   -------------------------- 
-------------------------------------  motto -- ul  rubricii :  
.                   DOMNUL   ISUS  CRISTOS  ESTE  STEAGUL  LUI  DUMNEZEU 
.                                ÎNĂLȚAT   PESTE   POPOARE  !
-------------------------------------------------------------- 
.        c .  41 : Isus iubește copii  
-------Saluturile  apostolului Ioan din Apocalipsa
------ Ultimul dialog  din Biblie
------Două saluturi  ale  apostolului  Petru
----  Patru  saluturi  ale apostolului Pavel 
----- Textul  din 10  oct =  Anticrism dezlănțuit  
----- Apoc 14 1 =  De ce primul  nume de pe frunțile  pecetluiților  e al Fiului ?     
-----Sctanții  J w . org au schimbat ordinea  numelor numelor din Apocalipsa 14 : 1 !    
---- Degradarea onorării  Celui  Uns 
.    Comentariul  la 1 Ioan 4 : 9  în 7 aprilie 2017 
.    ” Scribilor j w . org , de ce mă  prigoniți ? ”   
.     Cîntarea  nr 12 : o  nerușinare anticristică
.     Cîntarea nr 16 : anticrism cît cuprinde ! 
--- Textul din 25 iul 2016 = Idolatrizarea  regatului și minimalizarea Domnului Isus   
----- Cîntarea 47 : Bădărănii , mitocănii și mojicii  marca J w . org  
----  Cîntarea 55 :  masacru sacru  și  ciumă anticristică ! 
----- Cîntarea 91 : niște anticriști plîngăcioși 
---- Dedicări de săli  fără Cristos  !     
---- Secta J w.org  nu vrea să cînte  că Isus e Păstorul  creștinilor !  
----  Cine duce oile  în  țarc ?
..     Cîntarea  nr 90 este falsă și anticristică  
.    Cîntarea nr  98 =  Ide-ologii sectei martorilor îl aseamănă pe Isus Cristos cu Budha
---  Cîntarea nr 100  e mincinoasă și anticristică
---  Cântarea 103 : fixuri dezinformatoare și anticristice     
---  Cîntarea  nouă nr 111 :  Cristos strălucește prin absență !  
---  Martorii nu îi dau loc Domnului  Isus în cîntările lor de căsătorie !  
---  O ciumă de cântare anticristică : numărul 114  
.    Anticrism cu fanfară : cîntarea nr 134
--- Textul din 20 iulie 2016 : O culme a ipocriziei și tupeului  marca  j w . org
 ---  2015 : Ide-ologii sectei j w.org își închipuie Lumea Nouă fără Cristos !  
---- 2015 :  Cine e Păstorul  creștinilor ?  
.    Martorii sunt anticriști și panicarzi pînă-n pînzele albe !   
---  Manopere anticristice la Brooklyn în 4 august  2014  ( Gașca )
---   Lideri necinstiți și  anticriști !
 -    Cine i-a vorbit apostolului Pavel ?    
---- În numele cui trebuie alungați  demonii ?     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------- motto- ul  rubricii  !     

.    D O M N U L   I S U S  C R I S T O S  ESTE   S T E A G U L  LUI   D U M N E Z E U 
               ********************************************************.                         
  Î N Ă L Ț A T   P E S T E   P O  P O A R E  !
  ******************************************
          ---------------------------------------------------------------------------------------------------
.      Orice popor , în oricare timp a avut steag  și l-a onorat Steagul a fost și este un simbol al puterii , autorității și demnității proprietarului lui Cînt . cînt : 4 , 10  Isaia 30 : 17 ; 
31 : 9  Ier. 4 21
.     În Israelul antic și triburile aveau steaguri --- vezi Numeri cap 1 , 2 și 10 
      Aveau steaguri  și unele persoane de exemplu Moise  ( Exod 17 : 15 ) și David  ( Psalmul
20 : 5 ) .
.      Totdeauna s-au înălțat steaguri  cu ocazia unor sărbători evenimente sau vești
 deosebite =  Isaia 5 : 26 ; 13 : 2  Ieremia 4 : 6 ; 50 : 2 ; 51 : 12 , 27
.    Mai importantă decît aceste informații este profeția lui Dumnezeu că va înălța un Steag pentru popoare =  Psalmul 60 : 4 , 5 și Isaia capitolul 11 , mai ales în versetele 1 și 10 unde e profețit clar cine va fi (caun steag pentru națiuni :Vlăstarul lui Ișai referire la David un simbol al lui Mesia :
.-----1 ) Apoi o  Odraslă va ieși din tulpina lui Ișai și un Vlăstar va da din rădăcinile lui .
----10 ) În ziua aceea Vlăstarul lui Ișai va fi ca un steag pentru popoare națiunile se vor întoarce la el și slava va fi locuința lui ”.  
.     Israeliții cunoșteau această profeție : vezi Matei 22 : 41 - 46 ; iată versetele 41 și 42 = Pe cînd erau strînși la un loc fariseii Isus i-a  întrebat : ” Ce credeți voi despre Cristos Al cui
fiu este ? ”  ” Al  lui David ” i-au răspuns ei .
.      Ridicarea acestui steag , a steagului lui Dumnezeu a devenit foarte evidentă odată cu lucrarea sîngeroasă a Răscumpărării prin dureroasa jertfire a (trupului) Fiului lui Dumnezeu venit din ceruri anume ca să fie Mesia ( grecește Cristos ) , ca să restabilească situația originară a omenirii , omul Isus din Nazaret : Ioan 3 : 16 . A fost împlinirea profeției din Isaia 53 : 6  = ” Noi rătăceam toți ca niște oi fiecare își vedea de drumul lui  dar Iehova a făcut să cadă asupra sa nelegiuirea noastră a tuturor”. Apostolul Petru a explicat că motivul pentru care Iubitorul nostru Tată din ceruri l-a trimis și l-a înălțat pe Isus pentru popoare și peste popoare este vestea bună a Răscumpărării , a învierii și vieții veșnice =  Faptele : 36  și : 12 .
.      Prin profetul steagului , Isaia , Dumnezeu ne atenționează să fim atenți la înălțarea
acestui steag divin , Unic și viu = Domnul  Isus Cristos , să- i dăm importanța cuvenită ! 18 : 3 = Voi toți locuitori ai lumii și locuitori ai pămîntului luați seama cînd se înalță steagul pe munți și ascultați cînd sună trîmbița ! ” ; 49 : 22 = ” Așa vorbește Iehova Dumnezeu Iată voi face națiunilorsemn cu mîna și-mi voi înălța steagul spre popoare ! ”  
.   Totdeauna a fost și este de neînlocuit mîna părintească a Tatălui ceresc întinsă pentru mîngîieri dar  niciodată nu a fost mai necesară ca acum omenirea e zguduită de crize de nemulțumiri de agitații și derută pe tot globul neîncredere și panică mondială , dezorientare generală boli păcate și moarte , frică de prezent și îngrijorări despre viitor Și religiile sunt contestate și abandonate !  Mulțimi de nedumiriți întreabă și se întreabă : unde să se refugieze la loc sigur ?
 .     Și de aproape 2000 de ani răsună pe tot  globul răspunsul Tatălui nostru din ceruri prin chemarea Fiului său Unic care s-a jertfit pentru noi , o citim în Matei 11 : 28 - 30 = Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu  vă voi da odihnă Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blînd și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară . ” 
.     Doritorilor de pace și siguranță și de salvare în prezent și de viitor veșnic , nu vă mai irosiți energia pentru cauze deșarte ascultați invitația la steagul ceresc Refugiați-vă sub
drapelul lui Dumnezeu Fiul său Unic steagul  veșnic biruitor Numele acestui stindard este
 Isus  Cristos .    
.    Iar voi care îl cunoașteți ascultați îndemnul profețit  în urmă cu 2600 de ani :
       ”Treceți . treceți pe porți Pregătiți o cale poporului Croiți , croiți drum , dați pietrele la o parte ! Ridicați un steag peste popoare ! Iată ce vestește Iehova pînă la marginile pămîntului  Spuneți fiicei Sionului !  Iată ,  Salvatorul tău vine !  Iată , plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui ”. =  Isaia 62 10 , 11.
.     Vino Doamne Isuse !  Apocalipsa 22 : 20 
---------------------------------------------------------------------     
---------------------------------------------------------------------
.                                                                  ------ Reghin , 03 iunie 2018 -------

.                             VĂ  DEPLÎNG , SĂRMANI MARTORI  RUANDEZI  !
.                           =============================================
.           Martori ai lui Iehova din Rwanda mi-a ajuns sub ochi un text despre voi al sectei
 voastre ( intitulată acum J W Orb”) din revista numită Turnul dezamăgirilor ” ; l-am citit
și mi-au dat lacrimi de indignare pentru postura voastră dezonorantă  de victime Iar sunteți
 de compătimit ruandezilor de parcă nu v-ar ajunge istoria zbuciumată care nu v-a cruțat 
ultima nenorocire majoră fiind exterminările dintre hutu și tuți , de care s-a îngrozit globul .
 Iată textul manipulatorilor e din 2015 decembrie 15din articolul O traducere vie a 
Cuvântului lui Dumnezeu”, la pagina 13 paragraful 15 :    
------  15 În multe ţări, Bibliile sunt scumpe sau greu de găsit. Aşadar, primirea unei Biblii este o mare binecuvântare! Un raport din Rwanda spunea: „Vreme îndelungată, mulţi oameni care studiau nu făceau progrese pentru că n-aveau o Biblie. Ei n-aveau bani ca să cumpere ediţia publicată de biserică. Şi, de multe ori, nu înţelegeau clar sensul anumitor versete, fapt care le încetinea progresul”. Lucrurile s-au schimbat când Traducerea lumii noi a devenit disponibilă în limba lor. O familie rwandeză cu patru copii adolescenţi a spus: „Îi mulţumim din inimă lui Iehova şi sclavului fidel şi prevăzător pentru această Biblie. Noi suntem foarte săraci şi nu ne permiteam să cumpărăm Biblii pentru fiecare membru al familiei. Dar acum, fiecare dintre noi are Biblia lui. Pentru a ne arăta recunoştinţa faţă de Iehova, citim Biblia ca familie în fiecare zi”.
------------
.        Da mai sunt țări în care procurarea unei Biblii e o problemă și în asemenea cazuri e
vinovată ierarhia bisericii majoritare acolo că nu le dă  Biblii deși încasează sume grase ;                     la voi e ierarhia catolică nu ar fi cheltuit mult dar motivul e altul și nu e greu de știut : nu le
place ca oamenii simpli să ajungă cunoscători ai Sfintei Scripturi și să poată să le facă observații
 pe baza ei .
 .     Iar demagogii religioși de tot felul profită de situația aceasta ca să-și promoveze firmele și facă reclamă și amestecă adevăruri cu minciuni .
.       Așa fac fruntașii sectei martorilor acuma : folosesc okazia ca să își laude exagerat traducerea  intitulată , pompos , Lumii Noi”, iar în articol  o caracterizează  : O traducere vie a Cuvântului lui Dumnezeu ” ! 
.     Aceasta e o minciună ce trebuie demascată repede Ceace fac ei nu este creștinism :  în cele 17 paragrafe ale articolului nu îl pomenesc pe Domnul Isus numit de apostolul Petru  Domnul  vieții ” Faptele 3 : 15 ) și al cărui  martor se declara Au găsit loc pentru multe nume din Vechiul Testament Adam Noe , Bețaleel , Ghedeon , Satan au găsit loc și pentru alte chestiuni Șeol , Hades suflet , Lumea Nouă , Corpul de guvernare al martorilor , manuscrisele de la Marea Moartă , albanezi , bulgari și . . . ruandezi etc . Au menționat nume și noțiuni ce puteau lipsi , dar nu au găsit loc să îl amintească măcar odată pe Fiul Unic care ne iubește atât de mult și s-a umilit  și s-a jertfit în chinuri indescriptibile ca să ne răscumpere Nu l-au amintit niciodată  pe Acela căruia i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ De aceea Isus nu e în vocabularul și în recunoștința acelei familii așa au învățat-o sclavul” ! Sclavul repetă mojicia lumii de la prima sa venire contra sa cum citim în Luca 2 : 7 = Și a născut pe Fiul ei cel întîi născut l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle pentru că în casa de poposire  nu era loc pentru ei ”. În iesle cu vacile Ce palmă usturătoare  pe trufia omenească de atunci și de acum și din toate timpurile și de la Brooklyn și de la palatele sectei
J W Org din Warwik și din Londra !       
----  Dacă e așa traducere grozavă --- de ce e necesar să o  revizuiască De ce ?Deoarece e  sectară părtinitoare nu rezistă la concurență și e contestată convingător , calificat .
--- Se laudă ce generoși sunt dar nu spun că sumele de sponsorizare sunt datorate donațiilor
martorilor de pe tot globul Martori ruandezi și ruandeze mulțumiți-le întâi lor !Fără dărnicia lor ,
ide-ologii și scribii de la Centru ar trebui să coboare ” la șaibă ”, ca apostolii și nu ar avea timp
și Kef de născocit demagogii, speculații , intrigi ,  jongleriile și gesturile anticristice din care acest articol e doar unul .
.   Nu pentru așa ceva le dau martorii bani tupeiștilor și nu e prima oară când sunt înșelați .
.   Martori din Rwanda : ați decăzut incredibil : să îi mulțumiți  Corpului” și să săriți” peste Fiul 
E o idolatrie , e grave mortal Deci între voi și Dumnezeu --- ” Corpul” acela fără cap nu e Mesia Așa vă învață clica aceea de trufași autonumiți ipocrit sclavul, de aceea familia respectivă nu îl are la inimă și în vocabular pe Domnul Isus !  
 .     Mulțumirea aiurea a acelei familii sărace îmi aduce aminte momente triste din copilărie din timpul Comunismului de pionierii cu cravate  roșii care cântauMulțumim din inimă partidului !”
.     Vă deplâng sărmani martori ruandezi Abia ați scăpat din cursa unor trișori și v-au prins
 alți șmecherași de tip nou ! Acum ăștia profită de sărăcia voastră ca să vă îndatoreze și să vă dezinformeze Nu aveți răstimp de răgaz iar sunteți victime , sunteți tot în rătăcire dar acum de alt soi ați schimbat doar stăpânii tabăra  și lozincile .
.     Mergeți direct la Domnul Cristos ,vă așteaptă și vă primește fără intermediari păgubitori 
veți cunoaște adevărul și veți fi liberați de idoli și de babiloniile lor Ioan 8 : 31, 32
-----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
. ÎNCĂ  O  DANDANA  MARCA  J W . ORG  :
---------------------------------------------------------------
. N U  LE  C Â N T Ă  C O P I I L O R 
  C   Ă    I   S   U   S    Π I    I  U  B  E  Ș  T  E   ! 
-------------------------------------------------------------
 .                 Cântarea nr. 41
.     Tineri, închinaţi-vă lui Iehova!

.         (Eclesiastul 12:1)
1. Dragi copii, sunteţi toţi foarte iubiţi
Şi de Iehova mereu preţuiţi.
El stă alături de voi, iubitor;
Prin părinţi şi fraţi vă dă ajutor.
2. Să-i onoraţi pe părinţi ascultând,
Certuri, conflicte oricând evitând.
Dacă favoarea lui Iah dobândiţi,
Vă veţi simţi fericiţi, împliniţi.
3. De Dumnezeu zilnic să v-amintiţi,
Iar adevărul său mult să iubiţi!
Viaţa voi dacă i-o veţi dedica
Inima Celui Sfânt veţi bucura!
--------------------------------------------
.     E de necrezut această in-sectă  in-fectă nu are nici o cîntare despre
iubirea lui Isus pentru copii I-o nesocotesc iar pe copii îi păgubesc !   
 Nu le cultivă prețuire pentru el Rezumă totul la Iehova !  Sectari ignoranți 
 nu aceasta este voia lui Iehova !  Evrei 1 : 6
.     ologilor j w org . :  și vouă vă spune Isus ca acelora din antichitate 
  ”Lăsați copilașii să vină la mine ! ”Matei 19 : 13 -15 Marcu 10 :13 - 16 
  Luca 18 15 - 17
---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------                              
.                     SALUTURILE  APOSTOLULUI  IOAN  DIN  APOCALIPSA.                       .           .                   =================================================
.        Apostolul Ioan a lăsat  în Apocalipsa  două saluturi și citirea lor e instructivă cu mult
mai plină de învățăminte decît  neputinciosul artificialul salut lumesc ” Bună ziua ”.
.       Primul salut e în capitolul 1 versetele 4 6  :
” Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia :  Har și pace vouă din partea Celui ce este 
Celui ce era și Celui ce vine și din partea celor șapte duhuri  care stau înaintea tronului 
său și din partea lui Isus Cristos martorul credincios cel întîi născut din morți Domnul regilor pămîntului !  A lui care ne iubește care ne a spălat de păcatele noastre cu 
sângele său și a făcut  din noi un regat și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său a lui să fie 
slava și puterea în vecii vecilor Amin ”.
.       Al doilea salut e în ultimul capitol 22 în ultimul verset al Bibliei 21 :
.       ” Harul Domnului Isus Cristos să fie cu voi cu toți Amin .”
-      Cîteva întrebări pentru martori 
--  1) De ce apostolul Ioan nu folosește numele Iehova”, în aceste saluturi din
cartea Revelația ?  
-- 2 )  Pe cine numește apostolul că e Domnul regilor pămîntului” ? E limpede 
Isus  Atunci de ce nu îi spuneți Domnul nostru  Isus Cristos ?
--  3 ) Al cui har urează apostolul Ioan să fie cu creștinii ?
.     Martorilor , vocabularul apostolului  privitor la Dumnezeu și la Fiul său se
 deosebește de al vostru spre rușinea voastră !  Ce păzește robul” vostru cu
 năravuri de stăpîn Doarme în papuci Veți trage concluziile care se impun ?
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------  
.-                              ULTIMUL  DIALOG  DIN  BIBLIE 
.                                   ---------------------------------------------
.                                     -------------------------------------------   
.      Biblia se încheie cu un dialog superb în Apocalipsa capitolul 22 un dialog dătător
 de  optimism  .
 .    Dialogul a fost în secolul I , între Domnul Isus și apostolul Ioan exilat în insula
 Patmos din pricina mărturiei creștine cînd Ioan încheia scrierea cărții Revelația .
.    În versetul 7 Domnul Isus făgăduiește că va reveni  :  Iată eu vin curând  Apoi în
 versetul 12 Isus repetă promisiunea întoarcerii sale ca un ecou .     
.    În versetul 17 Și  Duhul și Mireasa zic Vino Și cine aude să zică  Vino Și celui 
ce îi este sete -- să vină cine vrea  să ia apa vieții fără plată ! = Duhul sfânt și credincioșii
 biruitori fac trei chemări și îndemnuri dornicilor  de apa vieții  .         
.      Și după aceste pregătiri auzim acel dialog magnific între cer și pămînt , în versetul 20 
o combinație de o măreție ce îți taie respirația  ”Cel ce adeverește aceste lucruri  zice 
Da , eu vin curînd . Amin !Vino , Doamne Isuse !” Isus se recomandă ca garantul
acestei speranțe minunate ( Cel ce adeverește ) și rostește a treia promisiune a revenirii
sale , care se întîlnește cu rugămintea apostolului , cu dorința creștinilor de a trăi sub
 regalitatea sa --- rezultînd  cele două versuri ce nu au nevoie de rimă și nici de muzică și
 a căror fericit deznodămînt e la orizont :  EU VIN  CURÎND  ! VINO , 
DOAMNE  ISUSE !
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------
.DOUĂ  SALUTURI  ALE  APOSTOLULUI   PETRU 
 ------------------------------------------------------------------------
 -----------------------------------------------------------------------
----   prima epistolă  5  : 14 b =  Pacea să fie cu voi cu toți care sunteți în Cristos Isus !  Amin .
------ a  doua epistolă  3  :  18  = Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mîntuitorului 
nostru Isus Cristos . A lui să fie slava  acum și în ziua veșniciei .  Amin . 
-------------------------------------------------------------
 .       Martorilor auziți acest limbaj creștin la săli în revista ” Turnul ” sau la congrese ?  
Nu E biblic așa ceva Nu !  E corect  că nu luați  atitudine Nu !
----------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------
.                  PATRU  SALUTURI   ALE  APOSTOLULUI  PAVEL  
.                 -----------------------------------------------------------------------
.                 -----------------------------------------------------------------------
.                                                 I  Corinteni  1  :  1 - 9  :  
---.   Pavel , chemat să fie apostol al lui Isus Cristos , prin voia lui Dumnezeu , și fratele 
Sosten ---
 .     către biserica lui Dumnezeu care este în Corint , către cei ce au fost sfințiți în Cristos 
Isus , chemați să fie sfinți și către toți cei ce cheamă în vreun loc numele lui Isus Cristos ,
Domnul lor și al nostru .  
.     Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Cristos . 
.     Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi , pentru harul lui Dumnezeu 
care v-a  fost dat în Isus Cristos . 
.     Căci în el ați fost îmbogățiți în toate privințele , cu orice vorbire și cu orice cunoștință . 
.     În felul acesta mărturia despre Cristos a fost bine întărită în mijlocul vostru ; așa că nu 
duceți lipsă de niciun fel de dar , în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Cristos . 
.     El vă va întări pînă la sfârșit , în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului 
nostru Isus Cristos .
.    Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul său Isus Cristos. Domnul
 nostru . 
-----------------------------------------------------------------
.                                                      Efeseni   6 : 23 , 24

.     Pace fraților și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl  și din
 partea Domnului Isus Cristos !
.     Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Cristos în curăție .  Amin .
------------------------------------------------------------
.                                                         I  Tesaloniceni 5 : 28
.    Harul Domnului nostru Isus Cristos să fie cu voi cu toți ! Amin .
------------------------------------------------------------------------
.                                                      II  Timotei  4 :  22
.    Domnul Isus Cristos să fie cu duhul tău !  Harul să fie cu voi ! Amin . 
---------------------------------------------------------------------
.      Martorilor , auziți acest limbaj creștin la săli , în revista Turnul sau la congrese
 .   Nu E  biblic așa ceva ? Nu E corect că nu luați atitudine Nu !
-------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------
” lucrez cu materialul clientului ”   ---- Link  https://wol.jw.org/ro

/wol/dt/r34/lp-m/2017/10/10 
-----------------------------------------------------------------------------------
--.  ANTICRISM  DEZLĂNȚUIT 
-     LA  SECTA  MARTORILOR !  
===========================
--- Textul zilei de 10 octombrie 2017
-----------------------------------------------
,        Martorilor , ați citit comentariul textului  de azi ?  Ați observat ce sfidare anticristică
au comis iar incompetenții jalnici din piramida de la Wawrik L-am copiat și îl ofer opiniei
 publice pe care o iau martoră a mitocăniei păstorilor voștri de aproape și de departe , pe
care îi aplaudați .
--------------------------------------------------------
.Îngrijorarea din inima omului o face să se deprime, dar un cuvânt bun o face să se bucure. 
( Prov .  12 : 25 ” Dacă nu sunt ținute sub control, îngrijorările ne pot dăuna atât pe plan fizic,
 cât și spiritual. De aceea, să ne încredem în Iehova și să nu uităm cuvintele textului de azi. Cuvintele de încurajare din partea cuiva care ne înțelege ne pot bucura inima. Faptul de a 
vorbi cu părinții, cu partenerul conjugal sau cu un prieten de încredere care vede lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu ne poate ajuta să nu ne mai îngrijorăm atât de mult. Nimeni nu ne înțelege îngrijorările mai bine decât Iehova. Pavel a scris: „Nu vă îngrijorați de nimic, ci în 
orice lucru, prin rugăciuni și implorări împreună cu mulțumiri, faceți-i cunoscute lui Dumnezeu cererile voastre, iar pacea lui Dumnezeu, care întrece orice gândire, vă va păzi inima și 
mintea prin Cristos Isus” (.Filip 4  6 ,7) De aceea, când suntem îngrijorați, să ne gândim la 
cei prin care Iehova ne ocrotește din punct de vedere spiritual: frații de credință, bătrânii,
 sclavul fidel, îngerii și Isus. . 
----------------------------------------------------------------
 .  Ați  observat mitocănia Fariseii voștri au mutat iar accentul contra Domnului Isus ! 
 Apostolul Pavel spune că  Dumnezeu ne ajută să depășim îngrijorărileprin Cristos Isus ”. Însă sclavul cu năravuri de stăpîn menționează o listă și în coada ei  
aminteșteîn ultimul moment și Isus”.  Problema nu e lista  ci poziționarea 
Fiului  Unic în ea ! Isus apare ca ultimul neimportant , neglijabil !  Nu îi 
menționează titlul prerogativele de Cristos deși datorită acelor calități ne salvează !  Faptele 2 : 36 .  
.    Chestiunea e serioasă și sub alt aspect : Pavel leagă ajutorul lui Dumnezeu 
de rugăciuni or rugăciunile se înalță  tot prin Cristos” , trebuie onorat în fruntea listei !Însă  ei au pus în fruntea listei ” frații de credință bătrânii sclavul fidel și 
îngerii ” !  Abia l-au  menționat la urmă ca să nu se poată spune că l-au uitat 
Iar pe ei s-au menționat înaintea sa Cui îi este fidel acest sclav ” infidel ?
.Propriei lui ambiții neumile !   
.      Martorilor îi căutăm noi exmartorii nod în papură stăpînului vostru Îi 
vînăm greșelile Avem noi dușmănie contra lui Nu ci el are dușmănii vechi 
multe și grave contra Domnului Isus Cristos Asta îi este recunoștința” pentru 
că s-a zbătut în piroane pe cruce și s-a jertfit ȘI pentru ei a mutat accentul 
importanței lui și iese altă melodie , în limbajul apostolului Pavel = propovăduiește 
altă evanghelie” ! 
.   Trebuie să ai creierul intrat la apă  fi orb ca să nu îi vezi anticrismul Diotreful 
vostru așa procedează sistematic nerușinat contra Domnului Isus ! Trebuie să ai 
piatră în loc de inimă ca să nu te indignezi Dumnezeu e părinte indescriptibil de 
bun  dar nu va aproba lașii care se lasă tutelați de așa călăuze oarbe care nu îl 
onorează pe Fiul său Unic !  Ioan 5 : 23  
.    O mulțumescu-ți Tată  Prea Sfînt că mi-ai deschis ochii înțelegerii să ies din întunericul spiritual al acestei secte anticristice să stau la picioarele Iubitului Tău Fiu ca Maria sora Martei și a lui Lazăr !    
.     Vino Doamne Isuse ! ( Apocalipsa 22 : 20 )
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------                

.        APOCALIPSA  14  :  1
-      ----------------------------------
.       De ce  primul nume de pe fruntea celor pecetluiți este al Fiului ?
.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
.     Iată textul biblic : ” Apoi m-am uitat și iată că Mielul stătea pe muntele Sionului 
și împreună cu el stăteau o sută patruzeci și patru de mii care aveau scris pe frunte numele 
său și numele Tatălui său ”. 
.    De ce primul nume menționat e al Fiului 
Pentrucă sunt creștini adică discipoli ai lui Cristos = Ioan 8 : 3o - 32
-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
                                         IDE OLOGII   SECTEI  MARTORILOR  
 .                         SCHIMBĂ  ORDINEA  NUMELOR  DIN APOCALIPSA  14 ! 
                         ------------------------------------------------------------------------------
----  Apocalipsa  14 : 1 =  ” M-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sion şi cu el erau
o sută patruzeci şi patru de mii care aveau scrise pe frunte numele său şi numele Tatălui său”.
---------------------------------------------------------
.      Dar în cartea ” Revelația --- grandiosul  deznodămînt ”,  capitolul 29 paragraful 5 le
 citează  în ordine inversă 
.        Cei 144 000 nu au nicio legătură cu închinătorii fiarei, care  sunt marcaţi cu numărul
 simbolic 666 (Revelaţia 13:15-18). Spre deosebire de ei, ACEȘTI  SLUJITORI  LOIALI 
AU SCRISE PE FRUNTE NUMELE  LUI  DUMNEZEU ȘI  CEL AL MIELULULUI ”.
 --------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------

.         DEGRADAREA ONORĂRII  DATE DE SECTA MARTORILOR ”CELUI UNS ”
.                       -------------------------------------------------------------------------
.        Etalonul folosit pentru măsurare este originalul , textul de pe timpul lui Russell ,
iată:   
-----------------------------
1 Dați mărire Celui Uns ,
------------------------------
al lui Iehova Fiu ! 
Săltaţi timpul I-a ajuns ! 
De stăpân toţi l-or ști ! 
Vine să rupă lanţul ,
pe robi să-i deslege , 
să ridice păcatul, 
drept să guverneze .

2 Vine ca Stăpînitor 
robia să strice ,
va scula pe morți din praf  
pe veci să-i bucure .
Cânt să dea-n loc de suspin, 
și noaptea lumină 
celor ce l-au așteptat ,
dragi Lui din inimă ! 

3 Să-L mărim necontenit 
și zilnic să-l vestim  
domnia-i fără sfîrșit , 
 ca să o moștenim . 
Că-i sigur al său cuvînt 
peste răzvrătire 
și va stăpîni curînd  
veșnica -i iubire .
-------------------------------------------------------------
.      Textul următor e de după 1989 mai exact = 1992  
 --- Observăm o scădere vizibilă  a onorării  nu mai accentuează că e Cel Uns adică merituosul  Mesia Cristos , care ne salvează prin propria jertfire ci cîntă doar că e ” întîiul  născut al  lui Iehova ” ceace trebuie  onorat , dar nu e un merit  și nu ne salvează .
.     Enumeră că a  fost ” ascultător mereu ” și că ” veni jos umilit ” să ne dea viață  dar nu-s cutremurați de moartea cumplită și nemeritată trec în viteză pe lîngă ea Și concluzionează fără convingere : aclamați- l pe întîiul - născut îi disprețuiesc ungerea . Iată noul text coborîtor ,
cîntarea  numărul 105 :
Aclamaţi-l pe întîiul născut al lui Iehova!
(Evrei 1:6)
---------------------------------------
1. S-aclami pe-al lui Iehova
Divin Întîi născut!
Ascultător‚ mereu‚ el
A fost de la-nceput.
Prin el există toate
În cer şi pe pămînt‚
Slujindu-l pe Iehova‚
Purta al său Cuvînt.

2. Deşi era divin‚ el
N-a vrut‚ ca un rival‚
Din egoism‚ să fie
Cu Dumnezeu egal.
Veni jos umilit şi
Un chip de om luînd‚
Pe Cel Suprem sfinţi el‚
La oameni viaţă dînd.

3. De-aceea lîngă Tatăl
A fost el înălţat‚
Mijlocitor să fie‚
Sfinţindu-l ne’ncetat .
Iar în Armaghedon el
Pe-ai săi îi va păzi‚
Va pierde pe potrivnici‚
Iar pacea va-ntări.

4. Pe el deci aclamaţi-l!
Domnia-i anunţaţi‚
Susţineţi adevărul‚
Prin case predicaţi.
Cu grijă arătaţi deci
La toţi ce-au de făcut.
Îndemn daţi să-l aclame
Pe cel întîi născut.
-----------------------------
---------------------------
---- Vedeți acum textul de după 2000 mai exact spus din 2009 :
--- Cîntarea nr . 109  : SĂ -L  ACLAMĂM  PE  ÎNTÎIUL NĂSCUT  AL  LUI  IEHOVA !

(Evrei 1:6)
1. S-aclamăm pe Rege:
        Iehova l-a instalat!
Regatul său ne-aduce
Belşug pe-un pământ curat.
Cristos, plin de iubire,
Alături de Iah stând,
Susţine sfântu-I nume,
Pe El justificând.
====  să aclami înseamnă să aplauzi obiceiul  lumesc al sectei
--------   ” pămînt curat ” =  preocupați de poluare
REFREN
S-aclamăm pe Rege,
E Fiul Întâi-Născut!
Pe Muntele Sion, el
Domnia şi-a început .
2. S-aclamăm pe Rege!
Drept jertfă s-a oferit.
Plătind răscumpărarea,
Păcatul ne-a absolvit.
Mireasa îl aşteaptă,
În alb s-a-nveşmântat,
Iar nunta lor arată
Că Iah a triumfat !
REFREN
S-aclamăm pe Rege,
E Fiul Întâi-Născut !
Pe Muntele Sion, el
Domnia şi-a început !   .
--------------------------- 
----- Insistă că e Întîi - născut ceace nu e un merit .
----- Nu amintesc că e Mesia Unsul Cristos  !.
,      Degradarea conținutului textelor  oglindește decăderea onorării dată Domnului Isus  de această  sectă
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
.                                                      Comentariul textului  pentru  7 aprilie  2017
                                               ------------------------------------------------------------------------
.    ”Dumnezeu l-a trimis în lume pe Fiul său unic-născut pentru ca noi să primim viață prin el ”. . I Ioan 4 : 9 .
Apreciezi ceea ce a făcut Iehova pentru tine? Dacă da, este cât se poate de potrivit să-ți dedici viața lui Iehova și să te botezi. Nu uita, dedicarea presupune o promisiune solemnă că vei face voința lui Iehova pentru totdeauna, indiferent ce s-ar întâmpla. Ar trebui să-ți fie teamă să-ți iei un astfel de angajament? Nicidecum! Amintește-ți că Iehova îți vrea binele și că el este „răsplătitorul celor ce îl caută stăruitor” ( Evrei  11 6. Dedicarea la Iehova și botezul nu-ți vor înrăutăți viața. Dimpotrivă, faptul de a-i sluji lui Iehova îți va face viața mai frumoasă ! Iehova vrea ce este cel mai bine pentru tine. Satan însă este egoist și nu-ți vrea deloc binele! El nu le oferă nicio răsplată durabilă celor care îl urmează. Cum ți-ar putea da el ceva ce nu are? 
.                  ------------------------------------------------------------------
.   OBSERVAȚI DEOSEBIREA  DINTRE TEXTUL BIBLIC ȘI COMENTARIUL SECTAR TEXTUL DIN EPISTOLA APOSTOLULUI IOAN VORBEȘTE ȘI  DESPRE DOMNUL ISUS ÎNSĂ COMENTARIUL OLOGILOR SECTEI NU SE REFERĂ DELOC LA EL !  ÎN SCHIMB FOLOSESC 
CUVÎNTUL ” IEHOVA”  DE 7 ( ȘAPTE ) ORI  DEȘI APOSTOLUL IOAN , UN FOST  MOZAIC
NU L-A POMENIT ! 
    DIAVOLUL I-A PRINS PE IDE- OLOGII SECTEI  MARTORILOR CU RAȚIONAMENTUL VICLEAN CĂ DACĂ ÎL VOR ONORA PE FIUL UNIC ---VOR MICȘORA ONORAREA CARE I SE CUVINE LUI DUMNEZEU  ! . . .                                  
---------------------------------------------------------------------
___________________________________________
.                "SCRIBILOR  JW . ORG , DE CE  MĂ  PRIGONIŢI ? "
--------------------------------------------------------------------
--- ÎNCĂ  O  LIPSĂ  TERIBILĂ   DIN  CONCORDANŢA  MARTORILOR  LUI   IEHOVA  !
--------------------------------------------------------------------
.        Deschidem Biblia în traducerea scribilor sectei martorilor să  citim Coloseni 3 : 24 b deci a doua propoziţie a  versetului : " Slujiţi ca sclavi Stăpînului Cristos ".                                     
.       Această propoziţie din  acest verset important  conţine  trei cuvinte de bază şi toate trei îl glorifică pe Cristos : -- 1)  slujiţi = creştinii  sunt slujitori ai săi ; -- 2 ) sunt sclavi ai  săi -- 3) Cristos  e  Stăpînul  sclavilor .  E  normal că  toate  aceste  trei  cuvinte  figurează  în Concordanţă numită de aceşti  scribi :Indexul cuvintelor biblice ". Dar şoc în  dreptul  niciunuia din ele ( slujiţi , sclavi , stăpîn ) nu au tipărit  trimiterea la Coloseni 3 24 b De ce ? Pentrucă  versetul  şi cuvintele contrazic nişte  superstiţii  ale  ide-ologilor  acestei  secte că  (aproape)  totul  şi  ( aproape ) toate  trebuie  raportate numai  la  Domnul Suveran Iehova !  slujirea  nu  poate  fi  decît  lui ,  sclavii  tot aşa iar Stăpînul  sclavilor  doar el Isus  fiind doar un slujitor e  drept cel  mai important ide-ologii  sectei , cu obrajii din două straturi de piele de elefant , se îndură  să  îi  facă  această  concesie ; au bunăvoinţă nu-i aşa ?
.       Iar după ce au cenzurat referinţele  din "Index "care  îl  glorifică pe Cristos în Coloseni 3 24 b îşi  permit  luxul să  fie corecţi  cu celălalte  referinţe biblice deoarece  nu  au  riscuri în  ele  nefiind  vorba de  Cristos pe care îl persecută : menţionează  Coloseni  4 : 1 = " Stăpînilor daţi-le sclavilor voştri  ce este drept şi corect ştiind că şi voi aveţi un Stăpîn în cer "-- deoarece  aici Stăpînul  e  Dumnezeu Apoi mai  trimet la Coloseni 3 22 = "Sclavilor ascultaţi  în toate de stăpînii  voştrii " unde nu e vorba de Cristos .
      Acesta e  nivelul  cunoştinţei  lor "exacte" cît  în Vechiul Testament !  Cristos  e în  continuare , o taină  pentru ei Nu cunosc ce şi  cîte  prerogative  i-a dat Tatăl Ceresc ! Cine se bazează pe "indicaţiile preţioase din concordanţa sectei lor --- nu află  că şi  Cristos e Stăpîn !  Batjocoritorii ăştia îl  persecută cu ură nepotolită  şi "fără  temei"!Nu sunt creştini  şi el nu e Domnul lor !
    Aud ecoul  glasului  său glorios cum  le  reproşează  minimalizatorilor modernişti  , ca  în primul  secol  lui  Saul : "SCRIBI NEMERNICI , DE  CE  MĂ   PRIGONIŢI  ? " 
---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
.      .MARTORII  DORESC  VIAȚĂ  VEȘNICĂ
DAR NU ÎL ONOREAZĂ PE CEL CE I-A RĂSCUMPĂRAT !
.
.  Cântarea nr. 12 =  O  NERUȘINARE  ANTICRISTICĂ !     
-----------------------
. Ni s-a promis viaţă veşnică!

1. Iah ne-a promis Paradisul
Şi viaţă fără sfârşit.
‘Cel drept’, declară psalmistul,
‘Fi-va-n veci ocrotit’.
REFREN
Da, în veşnicie
Credem cu tărie!
Ce-a promis Iehova
Sigur va-mplini!
2. Sub guvernarea divină,
Liberi, perfecţi toţi vom fi,
Dar şi în pace deplină
Noi atunci vom trăi.
REFREN
Da, în veşnicie
Credem cu tărie!
Ce-a promis Iehova
Sigur va-mplini!
3. Pe cei ce azi dorm în moarte
Cel Sfânt îi va deştepta:
Viaţă perfectă le-mparte
Spre-a-i binecuvânta.
-----------------------------------
.    Ce faceți voi e o nerușinare de pus în Cartea Recordurilor demagogilor !Da , Iah ne-a  promis Paradisul și viață veșnică , dar asta nu vă dă drept să fiți bădărani  nepomenindu-l pe Domnul Isus , pe care  apostolul Petru l-a numit  Domnul  vieții  ! Faptele 3 :15  Iar apostolul Ioan a scris , citim în 1 Ioan 5 11 =   Și mărturisirea este aceasta : Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață veșnică este în Fiul său ”.  Credeți cu tărie // în veșnicie ? 
Dar în Fiul Unic pe care nu îl pomeniți și fără de jertfirea căruia nu ar putea fi Paradisul și viață veșnică ? Ioan 3 : 16  Citiți și Faptele 4 12 În nimeni altul nu este mîntuire căci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mîntuiți ”.
.     Ce este această  mojicie a voastră dacă nu  ANTICRISM sută la sută ? Onorarea
 Domnului Isus , pe care nu o faceți este o condiție eliminatorie , ticăloșilor !  IOAN 5 : 23 
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
.               ANTICRISM  CÎT  CUPRINDE  !
-----------------------------------------------------------------
.       Cântarea nr. 16
--------------------------------

.Fugiţi la Regatul lui Dumnezeu!

.    
.        (Ţefania 2:3)
1. Voi, cei smeriţi, căutaţi pe Iehova,
Fiţi blânzi şi tot ce e drept urmăriţi.
Astfel, în ziua mâniei divine,
Veţi fi l-adăpost, ocrotiţi.
REFREN
Azi la Regatul ceresc să fugiţi,
Fermi lângă rege să staţi!
Căci veţi găsi ocrotire, favoare,
Prompt ascultare de-i daţi.
2. Voi, cei flămânzi astăzi după dreptate,
De ce să plângeţi şi să suspinaţi?
Fiţi toţi supuşi guvernării divine,
De cei răi şi cruzi să scăpaţi.
REFREN
Azi la Regatul ceresc să fugiţi,
Fermi lângă rege să staţi!
Căci veţi găsi ocrotire, favoare,
Prompt ascultare de-i daţi.
3. Ne ridicăm cu încredere capul,
Şti’nd că Regatul e-n cer instalat.
Doar de Iehova s-avem teamă sfântă
Căci a sa lumină ne-a dat.
REFREN
Azi la Regatul ceresc să fugiţi,
Fermi lângă rege să staţi!
Căci veţi găsi ocrotire, favoare,
Prompt ascultare de-i daţi.
.    -----------------------------
.   Expresia aceasta ” Fugiți la Regatul lui Dumnezeu  nu este în Biblie . Iar pe Domnul Isus nu 
îl pomenesc deși ne iubește atît de mult încît ne-a răscumpărat cu prețul vieții sale în chinuri cumplite și ne cheamă să mergem la el Matei 11 : 28 - 30 =  
      28 Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
  • 29 Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi
  •  odihnă pentru sufletele voastre. 30 Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară
Însă cravatiștilor și papionarilor care dictează peste J w org  nu le pasă de Domnul Isus Nu îi  impresionează iubirea și măreția Fiului Unic, rămîn nesimțiți ei nu sunt creștini nu intră  pe UȘĂ !  Ioan 10 !  Pomenesc numai pe Iehova și regatul Cristos strălucește prin absență în această cîntare ca și în alte texte de-ale lor 
.   Iar roboții lor ideologici pe are îi farmecă nu obsearvă  li se pare că starea lor spirituală e O K .
.    Anticriști moderni luați aminte la  
.                                                      PSALMUL  2  :   
.1. Pentru ce se intarata neamurile si pentru ce cugeta popoarele lucruri desarte?
2. Imparatii pamantului se rascoala, si domnitorii se sfatuiesc impreuna impotriva lui Iehova si impotriva Unsului Sau, zicand:
3. "Sa le rupem legaturile si sa scapam de lanturile lor!"
4. Cel ce sade in ceruri rade, Iehova Isi bate joc de ei.
5. Apoi, in mania Lui, le vorbeste si-i ingrozeste cu urgia Sa, zicand:
6. "Totusi, Eu am uns pe Imparatul Meu pe Sion, muntele Meu cel sfant."
7. "Eu voi vesti hotararea Lui" - zice Unsul - "Iehova  mi-a zis: "Tu esti Fiul Meu! Astazi Te-am nascut.
8. Cere-Mi, si-Ti voi da neamurile de mostenire, si marginile pamantului in stapanire!
9. Tu le vei zdrobi cu un toiag de fier si le vei sfarama ca pe vasul unui olar."
10. Acum, dar, imparati, purtati-va cu intelepciune! Luati invatatura, judecatorii pamantului!
11. Slujiti lui Iehova cu frica si bucurati-va, tremurand.
12. Dati cinste Fiului, ca sa nu Se manie, si sa nu pieriti pe calea voastra, caci mania Lui este gata sa se aprinda! Ferice de toti cati se incred in El!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-                    IDE- OLOGII  J W . ORG  IDOLATRIZEAZĂ  REGATUL  
-                -------------------------------------------------------------------------------------   
.                            ȘI  ÎL MINIMALIZEAZĂ PE DOMNUL ISUS  !
-                --------------------------------------------------------------------------------------   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
..       ”marfa  clientului ” = Textul de zi din 25 iulie 2016 := Faptele 10 : 42 = ”El ne-a poruncit să predicăm poporului şi să depunem mărturie temeinic.”             
  .      Comentariul ideologilor sectei : 
--------------------------------------------------- 
.  ” Toţi trebuie să respectăm „legea lui Cristos”, adică tot ce ne-a învăţat el (Gal. 6:2). Una dintre cele mai importante învăţături ale lui Isus este porunca sa de a manifesta iubire (Ioan 13:35; Iac. 2:8). Iar cea mai bună modalitate de a manifesta iubire faţă de Dumnezeu, faţă de Cristos şi faţă de semeni este aceea de a predica vestea bună despre Regat (Ioan 15:10; Fap. 1:8). Isus le-a poruncit să predice numai unui număr relativ mic de continuatori ai săi, şi anume celor în faţa cărora a apărut după învierea sa (Fap. 10:40-42; 1 Cor. 15:6). Însă toţi discipolii săi fideli din secolul I au înţeles că această poruncă li se aplica şi lor, chiar dacă n-o auziseră direct de la Isus (Fap. 8:4;1 Pet. 1:8). Tot aşa, Isus n-a vorbit personal cu niciunul dintre cei opt milioane de discipoli ai săi din prezent, care predică Regatul. Dar toţi înţelegem că, participând la lucrarea de predicare, arătăm că avem cu adevărat credinţă în Isus”(Iac. 2:18).w15 15/3 4:14,15 .   
-------------------------------------------------------------------------------
.      Și ziua de 25 iulie 2016 a fost o zi de batjocorire globală a Domnului Isus de către clica clicoasă a sectei așazișilor martori”. Cum Procedînd vulpește cu acest verset pe care l-au ales ca  să îl răstîlmăcească Cine îl compară cu răstîlmăcirea înțelege că îl folosesc doar ca pretext să-și pună placa” și că îi cred foarte slabi de cap pe martori ( și nu se înșeală !) altfel 
 nu i-ar păcăli cu așa mîncări nesărate !            
.     Verificați cu Biblia și o să vedeți că citează numai începutul  versetului 42 din capitolul 10 al cărții Faptele doar prima lui parte  ! Dar nu spun că îl citează doar parțial , cititorii rămînînd cu impresia că îl citează integral Deci avem de-a face de la început cu o dezinformare subtilă meseriașă o tîlhărie !  
.   Să citim în continuare cuvintele cenzurate de fariseii din Wawrik : ”că el a fost rînduit de Dumnezeu -- Judecătorul celor vii și a celor morți ”. Observați unde au oprit citirea Exact acolo unde este mai important unde Petru a repetat ce le-a poruncit Isus să propovăduiască în ce constă concret  propovăduirea în informarea publicului că Isus este împuternicit de Dumnezeu ca Judecător al oamenilor. Clica sectei nu a vrut ca  supușii lor să mediteze la aceste cuvinte Ide- ologii ei îl cenzurează pe apostolul Petru 
 .    Cum atunci să citeze cuvintele apostolului consemnate în versetul următor 43 : ”Toți proorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor ”, să se vadă că iertarea păcatelor se capătă prin credința în el ?
.      Această ” vină ” o au în comun aceste două texte cenzurate de ologii sectei martorilor 
 precizarea că  proclamarea veștii bune trebuie să fie despre Isus și că nu spun să fie vestit  regatul unul din idolii lor De aceea nu au citat a doua jumătate din versetul 42 și deloc 43 !  Atît de mult îi deranjează aceste deosebiri de refrenul lor  predicăm regatul ”,  ceace e alt fals deoarece în realitate propagă năzbîtiile sectei . Dar nu spun motivele lor ascunse Și leagă   respectul legii lui Cristos și manifestarea iubirii ”, de mărturie  ceace Petru nu a făcut . 
 Apoi așa hodoronc - tronc ide - ologii sectei spun că cea mai bună modalitate de a manifesta iubire este predicarea veștii bune despre regat ” contrazicînd porunca Domnului și învățătura apostolului că vestirea trebuie să fie despre el și faptul că nu a pomenit regatul 
.     Ideologii martorilor mai spun că predicînd Regatul  arătăm că avem credință în Isus  Și   aceasta este fals ! A crede în Isus înseamnă a-l proclama pe Isus nu să exagerezi importanța Regatului una din instituțiile din subordinea sa cum fac ologii sectei j w org . Isus e superior regatului , e Regele regatului și trebuie scos în evidență mult mai mult decît regatul Isus nu depinde de regat însă regatul depinde de Isus findcă Regatul este și va fi compus din credincioșii aprobați  =  Apocalipsa : 6 ; 5 , 10 ; 22 : 5 Nu regatul va înnoi lucrurile cum îi învață eronat pe martori ” ci Dumnezeu prin Fiul său unic și prin îngeri !  Apocalipsa 21 5  Filipeni 3 : 20 , 21 
.      Alt fals al ide-ologilor sectei martorilor : vestea bună nu e despre regat cum se încordează să -i facă să creadă ci este --- cum am văzut --- întîi despre Cristos  și  --- pe lîngă aceasta ---  despre scopul lui Dumnezeu despre bunătatea  sa , despre harul său ,    despre mîntuire prin Răscumpărarea de pe Golgota , și despre regat , despre pacea cu Dumnezeu , iertarea păcatelor , îndurarea lui Dumnezeu , învierea  și restatornicirea tuturor lucrurilor și altele Regatul e doar unul din aspecte și nu ar putea exista fără celălalte care se cuprind în vestea bună scopul lui Dumnezeu harul său Răscumpărarea     
.    Proclamarea despre Isus înseamnă să insistăm despre gestul său inegalabil , de nedescris ,  al jertfirii țintuit în piroane ca să ne răscumpere și despre poziția și gloria unică cu care l-a răsplătit și înălțat Tatăl , i-a dat cheile morții și ale locuinței morților și că să îl așteptăm venind a doua oară Secta j w org greșește grav prezentîndu- l doar ca depunătorul jertfei de răscumpărare și un slujitor exemplar al lui Dumnezeu Isus este mult- mult mai glorios decît atîta Domnul creștinilor ! Corinteni 8 : 6 . Dar sectanții martori în viața zilnică nu -i spun ” Domnul nostru Isus” sau  ”Domnul Cristos ” ! Nu e Domnul  lor !  pentru ei  Domn  e doar  Domnul Suveran Iehova ”, o formulă nefolosită de apostoli Și în loc să se adreseze lui Dumnezeu spunîndu-i ca în Noul Testament : ” Tată ceresc ”, îi spun ”Tată Iehova ”, o formulă care nici ea nu se găsește în Biblie ! Ide - ologii sectei îl prezintă pe Tatăl de parcă ar fi reținut pentru sine toate prerogativele nu trag concluziile cuvenite din Matei 28 :18  Faptele 4 :12  și Evrei 1 : 1 - 3 !  Astfel sectanții ăștia deturnează grosolan conținutul predicării creștine îi  dau alt înțeles falsifică obiectivul evanghelizării , ”predică altă  evanghelie = 
1 Corinteni 1 : 22 , 23 ; : 2  .  
.      Apostolii propovăduiau prioritar despre Isus Cristos și doar în planul doi despre celălalte aspecte ale mîntuirii printre care și regatul  --- de aceea au fost numiți creștini  = Faptele 16 : 31 Și așa trebuie să fie pînă la sfîrșit O dovadă : îApocalipsa care conține profeții pentru timpul  sfîrșitului în 19 :10 ,  e profețit că și în timpul nostru baza veștii bune este tot proclamația despre Isus onorarea sa !   
.       Secta martorilor exagerează importanța Regatului și propovăduirea despre el nu propovăduiesc despre Isus ci despre regat și sunt mai interesați de regat decît de Isus Cîteva dovezi folosesc în mod obișnuit expresiile ”serviciul nostru pentru Regat ”și ”interesele  Regatului ”și numesc încăperea unde se întrunesc ”Sala Regatului ”deși regatul nu e proprietar ci Isus Cristos singurul nostru Stăpîn și Domn ” Iuda versetul 4 Iar ei cînd aud expresia Domnul Isus ” intră în alergie  și fibrilație Și așa cum exagerează pronunțarea numelui  Iehova  ----  sunt dezechilibrați și față de Isus sau nu-l pomenesc sau îl menționează în exces după ce sunt demascați că nu îl onorează Și nu îi spun Domnul ! Nu îl onorează cum i se cuvine Nu așa trebuie să se exprime un creștin veritabil despre Binefăcătorul care a murit pentru el și care e poziționat atît de sus ! Matei  28 :18  Evrei 1 : 1 -3  Ceace fac ei este  anticrism și fac această desconsiderare consecvent metodic și diabolic în literatura lor la programe la mărturie și în viața zilnică  =  vorbesc despre orice evenimente cotidiene despre mărturie congrese rapoarte ,
 Biblie teroriști poluare nesiguranță crize organizație , Iehova , apostați ,
 texte de zi , vîntură lozinci și slogane și clișee îți iau ochii --- dar nu îl cultivă pe Domnul Isus ! . . . 
      Deși textul biblic de azi e mic n-au putut să nu strecoare în el încă una din specialitățile casei WTS ” :  o exagerare --- în expresia să depunem mărturie temeinic ”!  Cuvîntul  temeinic nu se găsește în alte traduceri în care am putut verifica .Și nici nu ar putea să fie ,
 nar fi normal : ca în orice lucrare cu oamenii depinzi de ceilalți poți să te desfășori numai atîta cît îți permit ca în sport : ”Joci atît de bine cît îți permite adversarul ”, mărturisești atît de temeinic” cît sunt  dispuși să te asculte --- deci ” temeinic ” nu are ce căuta aici Și mai
ales în gura unora care se laudă fără . . .  temei !
.     Ideologi -ologi , numai cei cu creierele spălate adică victimele brașoavelor voastre , nu obsearvă că îl marginalizați pe Mesia .Tatăl ceresc nu vă va lăsa nepedepsită minimalizarea Fiului său Unic !
--------------------------------------------------
--------------------------------------------------
. BĂDĂRĂNII , MITOCĂNII ȘI MOJICII MARCA  J W . ORG     !
----------------------------------------------------------------------------------------
  .           Cântarea nr. 47
..  Să  anunțăm vestea  bună  ! 
.      (Revelaţia 14:6, 7)
1. Secretul sacru mult a fost ţinut ascuns,
Dar să cunoaştem azi Sămânţa am ajuns ..
Iubind dreptatea, Dumnezeu măsuri a luat
Pe omul imperfect să-l smulgă din păcat .
El pe Cristos în ceruri rege l-a-ntronat,
Pe oameni să-i conducă drept prin al său Regat.
Mireasă deci el Fiului său i-a adus:
O turmă mică, un guvern ceresc, supus.
2. Noi vestea bună, anunţată din trecut,
Cu zel s-o predicăm acum Iah ne-a cerut,
Iar îngerii sunt lângă noi, dând ajutor,
Ca grabnic să vestim Regatul tuturor!
Onoarea, datoria de-a vorbi avem
Şi de-a-l sfinţi şi lăuda toţi pe Cel Suprem!
E-un privilegiu astăzi Martori să îi fim
Şi vestea bună veşnică să răspândim!
------------------------------------------------------                  
 - --- Strofa  I , versurile 3 și 4 =
.    Iubind dreptatea Dumnezeu măsuri a luat 
pe omul imperfect să-l smulgă din păcat ”.
Fals ! Avea omul imperfect ” dreptate ” ? Nu ! Eram fără glas Romani 3 : 19 , 23 ;
 : 6 - 10 Tocmai din cauza dreptății eram căzuți și decăzuți Din pricina dreptății ” 
luat Dumnezeu măsuri pentru salvare ?  Nu Motivul intervenției lui Dumnezeu e
 IUBIREA față de neamul omenesc nu dreptatea  !  Ioan 3 : 16  De ce dezinformați ,
 demagogilor ? Aha din ignoranță !    
--- b ) Și acum textierii sectei trîntesc marea mitocănie : trec în mare viteză pe
lîngă jertfa de pe Golgota și pe lîngă Cel care a depus -o I- au pus cîntării titlu
despre vestea bună” însă Nu pomenesc cel mai impresionant  eveniment al  
veștii , cel  mai important  eveniment din Istoria omenirii : jertfirea lui Isus pentru
 RĂSCUMPĂRARE ! Nici o emoție , nici o înfiorare , nici o recunoștință  față de
 Cel care a suferit de nedescris pentru noi ! Nu îl  iubesc pe Cel care  s-a jertfit  ȘI
pentru ei , pironit  pe cruce ! Folosesc limbaj rece de polițiști  despre o situație care li
se pare că nu are legătură cu  ei : ”măsuri a luat”.  Nesimțiți de expoziție ! 
O MITOCĂNIE  MARCA WTS J W . Org !   = ” măsuri a luat ” ! CE 
MĂSURI ?  PUTEM ȘTI ? DA !  Aflăm dar nu din cîntare ci dincitirea Bibliei  
 IOAN  3 : 16  ! 
 .       Conducătorii acestei secte care au aprobat această cîntare nu-s normali 
 CORECT  SĂ ANUNȚI CĂ VEI  CÎNTA  DESPRE VESTEA BUNĂ ȘI 
 SĂ NU CÎNȚI DESPRE  JERTFA DUREROASĂ A LUI  ISUS , CARE NU 
POATE  FI  CUPRINSĂ  ÎN CUVINTE ? După hotărîrea lui Dumnezeu
de a ne răscumpăra  ---  jertfirea Fiului său Unic a fost și rămîne al doilea gest
 capital pentru Salvarea neamului omenesc Toate făpturile cerești îl omagiază  =
 Apocalipsa 5 : 8 - 14  însă ide - ologii sectei fac această crimă anticristică
incalificabilă  contra  jertfei sale dureroasă de pe cruce și au tupeu să o
răspîndească pe glob deși se pretind creștini , NESIMȚIȚII ! Aceasta face parte
din hrana” lor spirituală” ! Spune-mi ce mînânci și-ți voi spune cine ești”. 
 --- Versurile 5 și 6 :
” El pe Cristos în ceruri rege l-a -ntronat 
pe oameni să-i conducă drept prin al său Regat ”.
-    a )  rege -- cu mic iar Regat cu mare Asta este onorarea voastră adusă 
Domnului Cristos , scribi netrebnici ! ?  
.     b ) ” să=i conducă prin Regat ” ? Dovadă În Biblie nu scrie despre Cristos că îi
 va conduce pe oameni prin regat Conducerea oamenilor nu e prin Regat ci  prin
îngeri și prin spiritul sfînt prin Biblie și prin păstori creștini .
--- Strofa II-a versurile 1 și 2 :
Noi vestea bună anunțată din trecut 
cu zel s-o predicăm acum Iah ne-a cerut ”.
-    a) Care era  vestea bună anunțată din trecut  Că Regatul e  instaurat din 1914 ,
 ceace anunță  martorii Multe pot debita însă mai ales aceasta NU ! Totuși chiar
 aceasta fac Însă Vestea bună este despre mântuire prin Domnul Isus =
 Luca  2 : 10 , 11  Faptele  13 : 32 , 33 ;  14 : 15  Galateni : 8  Efeseni 2 : 17 
  Apocalipsa 7 : 9 , 10   
.    b) ” Iah  ne-a  cerut ”. 
.    Cînd  v-a cerut Iah Iah nu le-a poruncit nici apostolilor ci Domnul  Isus !  Matei 28 : 19 , 20  Faptele 1 : 8 ; 10 : 42 ; 26 : 15 - 18 Și ce faceți cu Apocalipsa 22 : 17 ?
----  Versul 4 : ”grabnic să vestim Regatul tuturor ” 
 Minciună ! Nu există dovadă biblică pentru grabă  la vestire !
------ Versurile  5 și 6 :
” Onoarea  datoria de-a vorbi avem 
și de-al sfinți toți pe Cel Suprem ”.
   Da ! Dar despre Cristos nimic nimic Avem relație direct cu  Tatăl Nu Matei 11 :
28 - 30 28 : 20  Ioan 3 : 16 =  credință în  Fiul Unic !  Ioan 17 : 3  I Corinteni 1 : 2 , 23 
 : 2 = mărturie  despre Isus ! Apocalipsa 19 10 =  mărturie despre Isus  în timpul
 sfîrșitului .
 .   . Cîntarea aceasta e un pomelnic de dezinformări , bădărănii , mojicii  proprii doar
acestei secte ce se declară biblică însă de fapt este anticristică : WTS - J W Org .
 Fără  onorarea Mîntuitorului și accentuarea jertfei sale --- cîntarea și lucrarea
 lor sunt farse Faptele 4 : 12 .
 .    Scribii contează pe binecunoscuta lipsă de observație și de reacție sectanților lui Rutherford Și din păcate , nu se înșeală . 
--------------------------------------------------


.                CÎNTAREA  55 , ALTĂ  CIUMĂ DE CÎNTARE  ANTICRISTICĂ  
.      ȘI  UN  MASACRU  SACRU  FĂCUT  DE  CLICA  IN- SECTEI  JW . ORB  ! 
.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-     ----------------------  Batjocorirea textului sacru din IOAN  3 : 16
.                                   și desconsiderarea  personalității sublime care l-a rostit !  -----------   
-      ------------------------------------------------------------------
----- ” m a r f a   c l i e n t u l u i 
-       Cântarea nr. 55  din cartea  sectei  martorilor ”Cîntați laude lui Iehova ”
-------------------------------
 În sfârşit , viaţă veşnică!

1. Să privim spre timpul când
Toţi în pace trăi-vom.
Răni ce-au durut au trecut,
Jale nu va mai fi.
REFREN
Lui Iah să îi cântăm
Şi laude să-i dăm,
Căci, într-o zi, vom rosti:
„Veşnic acum trăim!“.
2. Cei bătrâni tineri vor fi,
Fragedă le e carnea.
Ce-am suferit s-a sfârşit,
Făr’ teamă vom trăi!
REFREN
Lui Iah să îi cântăm
Şi laude să-i dăm,
Căci, într-o zi, vom rosti:
„Veşnic acum trăim!“.
3. Când vom fi în Paradis,
Lacrimi, boli dispărea-vor.
Să-i mulţumim cât trăim
Marelui Creator!
REFREN
Lui Iah să îi cântăm
Şi laude să-i dăm,
Căci, într-o zi, vom rosti:
„Veşnic acum trăim!“.
-------------------------------------------------- 
 -       Scribalăii sectei j w orb au compus acest jaf de cîntare  anticristică pe baza 
celor mai frumoase cuvinte din Biblie și din istorie rostite de Isus și consemnate în Ioan :16 = ”ATÎT DE MULT  A  IUBIT DUMNEZEU LUMEA ÎNCÎT  A DAT PE SINGURUL SĂU FIU PENTRU CA ORICINE CREDE ÎN EL SĂ NU PIARĂ CI SĂ AIBĂ VIAȚĂ  VEȘNICĂ ”.   Dar nu au făcut nici măcar o aluzie la el ! În trei strofe plus un refren repetat după fiecare strofă Așa faptă e o trădare drăcească ,  este o sfidare anticristică etalată ostentativ ! Numai ei mizerabilii conducători ai acestei in-secte infecte puteau face așa ticăloșie Se vede ce mult îl iubesc și îl onorează  pe Domnul Isus Au insomnii din  cauza asta Cine poate să îi creadă Nici orbii căci și lor le supără urechile ! Doar sectanții j w org  nu obsearvă această mojicie anticristică  deoarece spălătorii lor de creiere le- au distrus simțul critic de aceea  nu văd , nu aud și nu înțeleg  la ce crimă 
    iau parte I-au înfricoșat atît de tare încît nu îndrăznesc să ridice mănușa cu care i-au izbit în obraze ciocoii lor îmburgheziți de la volan .   
     .   Îți  mulțumesc Parinte Ceresc Atotțiitorule că m-ai luminat că observ și pot să dau glas public indignării , împreună cu colegii mei exmartori Dacă protestul nostru contra anticrismului acestei secte trădătoare ne aduce porecla de apostați  din partea acestor tîlhari ghiftuiți ---  aceasta este o  onoare pentru noi Domnul  Isus merită infinit mai mult !
--- Trebuie știut că satrapii sectei au făcut din persecuția sa un obiectiv îndată după moartea lui Russell și au urmărit cu îndîrjire diavolească și aplicat cu consecvență realizarea  lui , o spun chiar ei nesiliți ,în cărțoiul lor plin de 
    ”interpretări aiurea și de speculații fantasmagorice numit Deznodămîntul  Apocalipei capitolul 7 cu titlul Reaprindeți iubirea dintîi , chenarul de la pagina 36 Ascultați -le pretențiile ștințifice și calculele meschine :  

.                                   Laude aduse lui Iehova şi Fiului său
.                                           ----------------------------------------------
În cartea de cântări editată de poporul lui Iehova în 1905 existau de două ori mai multe cântări de laudă la adresa lui Isus decât la adresa lui Iehova Dumnezeu. În cartea editată în 1928, numărul cântărilor care îi preamăreau pe Isus şi pe Iehova era aproape acelaşi. Însă, în ultima carte de cântări, apărută în 1984, sunt de patru ori mai multe cântări care îi aduc onoare lui Iehova decât cele care îl onorează pe Isus. Lucrul acesta este în armonie cu ce a spus Isus: „Tatăl este mai mare decât mine“ (Ioan 14:28). Iubirea pentru Iehova trebuie să aibă întâietate în viaţa noastră, să fie însoţită de o iubire profundă pentru Isus şi de apreciere pentru preţioasa lui jertfă şi pentru poziţia sa de Rege şi Mare Preot al lui Dumnezeu  .  
   -------------------------------------------
 .-    Auziți ce minciună  sfruntată le debitează  căpățînile  dictatoriale  Cică ” poporul lui Iehova ” a editat cartea de cîntări din 1905 Dar --- a ) în 1905 se numeau Studenți în Biblie . Și --- b ) nu ” poporul ” a editat -o 
      ci dictatorul Russell și cercul lui de slugarnici  .   
.       Alte minciuni :  sugerează că și cărțile următoare și alunecarea lor spre anticrism , pînă la proporția de 4 x 1 din 1984 au fost  lucrate tot de  poporul lui Jehova alte minciuni catalige au fost operele clicii
    clicoase tiranice . Se adeverește și aici proverbul romînesc  : ” Gura păcătosului  --- adevăr  grăiește ”. I -a luat gura pe dinainte și s- au demascat Au pus pe  cîntar numărul cîntărilor , recunoștința și onoarea Se fălesc că în cartea din 1984 au pus de patru ori mai multe cîntări pentru Iehova decît pentru Isus 
    .      Însă nu aceasta trebuie să fie proporția de onorare ne spune aceasta chiar Mîntuitorul : Ioan 5 : 23 =  pentru ca toți  să  cinstească  pe  Fiul CUM  cinstesc pe  Tatăl .  Cine nu cinstește pe  Fiul --- nu  cinstește pe Tatăl care l-a  trimis .”  Aceasta trebuie să fie atitudinea corectă findcă Dumnezeu ne acordă Mîntuirea  pe  baza credinței în Fiul prin care ne-a răscumpărat cum citim în acest  text batjocorit Isus nu e doar un exemplu incomparabil de loialitate ci este și Salvatorul , Ușa , Domnul și  Păstorul nostru .  Are prerogative unice  = Matei 28 : 18 . Și îngerii i se închină !  Evrei 1 : 6    
  .      Dar secta martorilor nu cultivă apreciere pentru suferințele de  nedescris  și moartea de jertfă a lui Isus nu are  iubire profundă pentru el nu îi respectă poziția și nu îl onorează Îl minimalizează și îl ignoră , încontinuu și sistematic !
   .     Dezonorarea lui se vede și din aruncarea vechilor cîntări ( ale Studenților lui Russell) care îl lăudau : 
---- Aflatu-m-a păstorul  bun
----  Ascultați acest cuvînt : Isus dă ajutor !  
----  Ascultați : Isus vă cheamă !
---- Ce nume scump ai tu , Isuse   
---- Cel ce te-ai deschis mie ( stîncă de mîntuire )
---- Cînd Domnul Isus va domni ( toate s-or restatornici )
---- Cristos jertfă a dat (sîngele său vărsat )
--- Cel ce te-ai născut smerit 
---- Cînd privesc către cruce ( bucuria -n inimă-mi vine ) 
---- Ce cînt plăcut ! ( El a venit , Mîntuitor promis )
---- Cine în el se încrede ( pe nisip nu mai zidește )
---- Despre Isus voiesc să cînt , despre mila  iubirea sa 
--- Despre Mîntuitorul meu voi cînta căci m-a iubit ( să mă scape de păcate pentru        mine - a pătimit ) 
----Dați mărire Celui Uns a lui Fiu  
--- Domnul a promis o scumpă zi  
---- Eu nu sunt al meu căci Isus pentru mine jertfă-a dat 
----  E drept că Isus a murit pentru păcatul meu  
---- Eu nu am altă nădejde ( decît a lui Isus sînge ) 
---- Grăiți :  Isus pentru mine ( a murit pe cruce și cu jertfirea vieții lui viață ne --aduce)  
 -----Ia-ți crucea ta ! ” a zis Domnul  
---- Izvor plin cu sînge curge din rana lui Isus ) 
--- Încă puțin și sosește  ( timpul aproape e )  
---- Jertfa ce Isus a dat e temeiul speranței  mele ) 
--- Mă duc la Golgota 
---- Numai ție-ți  trăiesc , Doamne 
---- Om al  întristărilor  
--- O scumpă zi cînd te-am primit , Isuse  Salvatorul meu-  
--- , a suferit Domnul meu 
--- Rămîi cu noi Isuse nu ne lăsa 
--- Scoală suflet la vesel cînt (și cîntă despre Domnul sfînt 
--- Unde Isus s-a  răstignit .
--- Voiți să știți cine e ( ce-mi dă zel mîngîiere ? ) 
.          Sau niște cîntări  mai apropiate de zilele noastre 
--- Despre el se spuse : ” Iată omul ! ”   
--- Voi ce - atît de mult trudiți  
.    Au scos din circulație toate aceste cîntări deși sunt una mai frumoasă decît alta De ce Le -ați citit spovedania au păcatul capital că îl onorează pe Domnul Cristos 
     .    Însă pe lîngă acestea au condamnat la uitare și alte cîntări vechi la fel de frumoase și iubite însuflețitoare .
    .    Dar Nu au drepturi speciale  peste aceste cîntări deoarece  Nu le-au compus ei și fiind publicate de mult pe tot pămîntul Nu pot fi proprietatea cuiva Faptul că se află  la aceleași ” butoane  unde erau alții în urmă cu 50 sau 100 de ani și au cărțile lor de cîntări --- nu înseamnă că acele cîntări sunt ale lor așa cum nu sunt cărțile Bibliei . La fel  sunt cîntări  creștine frumoase  în alte  culte religioase .Și acelea sunt patrimoniu comun și pot fi prețuite în măsura în care exprimă evlavia și nu sunt alterate de falsități .
   .    Le-am fredonat în penitenciare și ne dădeau putere Le fredonez și acum mereu zilnic , cu toată gura și din toată inima Și nu numai eu 
   Cu acelaș folos .
    .    Dar ide- ologii sectei le-au  ras  din sectorul lor !  Aceasta înseamnă ” iubire  profundă pentru Isus și apreciere pentru prețioasa lui jertfă și poziția sa de Rege și  Mare Preot ” ? Și cu ce le-au înlocuit Cu niște miorlăituri leșinate și lălăituri adormitoare Martorii se plîng că se plictisesc la întruniri un semn sigur a  lipsei spiritului sfînt  căci unde este spiritul lui Dumnezeu acolo e viață din belșug nu pliciseală .
   .        Ăsta e mult-lăudatul progres al sectei martorilor după o sută de ani vechime Merg înainte ca raculpracticînd un creștinism fără onorarea lui Cristos ! Așa creștinism fals nu poate fi aprobat nu duce la viață veșnică e un ” masacru sacru  și o ciumă anticristică  !.  ------------------------------------------------------------------------------ 
- -------------------------------------------------
.   NIȘTE  ANTICRIȘTI  PLÎNGĂCIOȘI 
------------------------------------------------------
.                Cîntarea  nr  91    
.               --------------------
.  Tatăl meu, Dumnezeul meu și Prietenul meu           

.          Evrei  6 : 10
------------------------------------------------
1. Viaţa în lume e grea:
Lacrimi, dureri, boli şi mult amar.
Totuşi, eu zilnic îmi spun:
„Trăiesc, dar nu-n zadar“.
REFREN
Iehova nu-i nedrept, ştiu!
Îşi aminteşte cât îl iubesc!
Mereu e lângă mine,
Ajutor doar la el găsesc.
Da, el e Salvatorul;
îmi este Tată bun, mult iubit,
Dumnezeu sfânt şi
Prieten Nepreţuit!
2. Ce trist e că-mbătrânesc!
Zilele mele sunt doar un chin,
Dar prin credinţă zăresc
Un viitor senin.
REFREN
Iehova nu-i nedrept, ştiu!
Îşi aminteşte cât îl iubesc!
Mereu e lângă mine,
Ajutor doar la el găsesc.
Da, el e Salvatorul;
îmi este Tată bun, mult iubit,
Dumnezeu sfânt şi
Prieten Nepreţuit .
.  -----------------------------------    

.                                     ERORILE  REFRENULUI   

.---- a ) Cîntați că Iehova își amintește cît îl iubiți . Dar voi de ce uitați că și Domnul Cristos 
ne  iubește Și ne tată ( Evrei 2 :13 Ioan 10 : 28 ) și dumnezeu ( Isaia 9 : 6  Ioan 1:1 
Tit 2 : 13 Evrei 1 : 8 , 9 ) și prieten neprețuit și Salvator Și ne este și frate ! (Romani 8 : 29 
Evrei 2 : 11 , 12 ) Dacă nici el nu uită sfidările voastre anticristice ?
-     )Ajutor doar în el găsesc ”. Această vorbire este o altă minciună și e altă sfidare 
anticristică Domnul Isus , gloriosul Fiu Unic al Tatălui , prin jertfa sa nu ne dă ajutor ?
De ce nu învățați de la exemplul de prețuire pe care l-a dat Tatăl Domnului Isus Evrei 
1 : - 4  Așa s-au exprimat  despre el și cetele închinătorilor cerești  =  Apocalipsa 5
Și mîntuiții din Biblie = Apocalipsa 7 : 9 ,10  Și apostolii = Faptele 4 :12 
 .      A-l iubi pe Iehova nu înseamnă să fiți nedrepți cu Fiul său Unic să îl desconsideri
 pe Fiul său Unic .
----------------------------------------------------
-                     Strofa  II versul  2  = ” Zilele mele sunt doar un chin
-   Dacă Iehova vă e Tată Dumnezeu și Prieten neprețuit  --- de ce sunteți așa de 
plîngăreți De ce cîntarea aceasta de înfrînți și plîmgăcioși ?” Zilele mele sunt doar un chin” ! Aceasta poate fi adevărat pentru unii sau unele care suferă de vreo boală , 
însă e nedrept să generalizați Lăsați aceste cuvinte pentru Iov Ce ați face în locul lui
 deoarece deja nu mai aveți cuvinte să bociți ? 
.    Sectanți J w . org sunteți niște anticriști înfrînți și plîngăcioși ! 
-----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
-----  IMPERTINENȚE  ANTICRISTICE  ȘI ALTE  PĂCATE  
.        LA ” DEDICĂRILE ”  DE ” SĂLI  ALE  REGATULUI  ” 
------------------------------------------------------------------------------------
.    ” materialul  clientului ” = cîntările  126  și 127 
.---- Cîntarea  126 
.----------------------------                                                                                                 
-- Am lucrat cu mult drag  
--- ( Psalmul 127 : 1 )  
1. În rugăciune venim
Azi, Tată, să-ţi mărturisim
Că suntem încântaţi, onoraţi
Darul să-ţi primim!
Noi cu mult drag am lucrat,
Iar tu ne-ai binecuvântat:
O sală nouă-avem şi-n ea vrem
Să fii lăudat!

Refren
Ce privilegiu-a fost, Iehova,
Acest locaş să-ţi construim!
Vrem să ne continuăm serviciul cât vom trăi
Şi voia ta să-nfăptuim.
2. Ce fericiţi azi suntem!
Prieteni dragi aici avem.
Avem şi amintiri, şi-mpliniri
Ce le-apreciem!
Prin spirit ne-ai îmboldit
Ca să lucrăm în mod unit,
Iar astăzi te slăvim şi dorim
Să fii-n veci sfinţit!
Refren
Ce privilegiu-a fost, Iehova,
Acest locaş să-ţi construim!
Vrem să ne continuăm serviciul cât vom trăi
Şi voia ta să-nfăptuim. 
                (Vezi şi Ps. 116:1; 147:1; Rom. 15:6 )          
-------------------------------------------
Cântarea nr. 127
.Un locaş pentru numele tău

1. Suntem onoraţi, o, Iehova:
Un loc de-nchinare-am clădit
Şi ţi-l dăruim cu iubire
Ca veşnic să fii preamărit.
Dar orice „ofrande“ ţi-aducem,
De drept ţie îţi aparţin.
A’ noastre talente şi bunuri
Primeşte-le, ţi se cuvin!
REFREN
Îţi dăruim acest locaş,
De tine-aici învăţăm.
Îţi dedicăm acest locaş,
Să-l accepţi, noi te rugăm!
2. Acum te-onorăm, o, Sfânt Tată,
Acest loc de laude umplând,
Şi vrem a ta faimă să crească
Pe alţii la tine-aducând.
Având deci un loc de-nchinare,
Datori suntem să-l îngrijim!
Căci martor tăcut el rămâne,
Mereu confirmând ce vestim!
Refren
Îţi dăruim acest locaş,
De tine-aici învăţăm.
Îţi dedicăm acest locaş,
Să-l accepţi, noi te rugăm!
         (Vezi şi 1 Regi 8:18, 27 1 Cron. 29 :11-14 Fapte 20 : 24   
----------------------------------------------------------------------------------- 
.       Care  sunt impertinențele  anticristice ?
.    ---  În Refrenul cîntării 127 versul 2 îi spun lui Iehova : ”De tine aici învățăm”. Dar numai despre Dumnezeu trebuie să învețe creștinii Așa era în Vechiul Testament cînd Domnul Isus era o taină Coloseni 1 26 - 29 Însă în Noul Testament --- Isus nu mai e taină și nu se poate mîntuire fără să înveți despre el (Ioan 17 : 3 ) , să îl onorezi (Ioan 5 : 23 ) și să  îl mărturisești (1 Corinteni 1 : 2 23 :2 Filipeni 1 :13 - 20 Coloseni 1 26 -28 Apocalipsa 7 : 9 ,1o ;19 :10 ).  Aceasta este comportarea creștină față de Fiul . Însă pentru acești rătăciți Isus este în continuare  o taină nu îl pomenesc , deși se pretind creștini îl ignoră îl uită cu desăvîrșire și în strofele  și și în refrenurile acestor cîntări ----  nu îl onorează pe Fiul Unic 
     .      Însă cuvintele acestor cîntări mai răspîndesc și ALTE ERORI : 
      --- a ) Ideea de LOCAȘ  PENTRU ÎNCHINARE ÎN CREȘTINISM despre ea cîntă 
    versul 2 al  refrenului cîntării nr . 126  Acest locaș să-ți  construim ” și  în versul  5 din cîntarea 127 , strofa a doua Avînd deci un loc de-- închinare ”. Iată proclamată ideea falsă 
   că și în creștinism există  locuri speciale , dedicate anume pentru închinare , ca în Vechiul Testament sau ca la catolici ortodocși reformați ! Aceasta este iudaism și babilonism ! 
      .  Mergînd pe această eroare unii au ajuns la  catedrale impozante și apoi la idolatrizarea acelor clădiri și la sfințirea ” lor Nu În creștinism nu există clădiri sacre !  Și Dumnezeu ne primește închinarea oriunde căci toate locurile de pe planetă sunt ale sale = Ioan 4 : 21-- 24 Fapte 7 : 46 - 30 și Domnul  Isus a făcut toate curate = Marcu 7 :19 . Iar ”Casa lui Dumnezeu” e acum adunarea creștinilor = Efeseni 2 :19 - 22  Evrei  3 : 1 - 6 
     .       În primul secol creștinii se întruneau în grupuri mici în case ( Fapte 2 : 46 20 ; 20  Romani 16 : 3 , 5  I Corinteni 16 : 19  Coloseni 4 :15  Filimon 2 ) și învățau la mese rotunde ” pentru ca toți să poată să-și exercite darurile nu vorbeau tot aceiași abonați la microfoane” ca acum = 1Corinteni 14 : 26 La mese rotunde” fiecare se vede față în față cu frații nu spatele și cefele celorlalți cum e  la ”Sala Regatului ”ca la templele religiilor tradiționale și la sălile pocăiților  Și așezarea scaunelor ca să plaseze un om în centrul atenției --- e păcătoasă îl ispitește la grandomanie în loc de simplitate și  umilință iar pe ascultători îi dispune la idolatrie .   
.    Domnul Cristos a spus că este prezent și unde sunt  doi sau trei în numele său =  Matei 18 : 20 .
.       Mai observăm că ambelor cîntări  le-- au pus versete de bază din Vechiul Testament dar nu
 i-a pus pe gînduri că nu au găsit trimiteri în Noul Testament  pentru acele ceremonii deoarece primii
creștini nu dedicau edificii pentru închinare Și nu le pasă că întrunirile mari dăunează practicării umilinței biblice , alungă atmosfera familiară intimitatea și părtășia creștină     
.     Această rătăcire babilonică a clădirilor dedicate face parte din idolii și superstițiile acestei secte
 și de aceea le repetă mereu intimidaților ca să le devină reflexe respectul lor Iată alt exemplu relativ recent în  2015 iulie 15  au publicat în revista Turnul de veghe --- articolul Sala Regatului ---  locul nostru  de închinare” . În primele două paragrafe evocă inventarul locurile și clădirile din Vechiul Testament folosite pentru  închinare începînd de la Abel : altare ,
   tabernacol ,Templul sinagogi  și practicile de dinainte de  Golgota .  Continuînd lectura înțelegem de ce au făcut evocarea ca să dea de înțeles că trebuie locașuri dedicate pentru închinare ca înainte de Cristos de aceea virează brusc la sistemul sectei lor neținînd cont de noutățile schimbările din Noul  Testament Iată un fragment edificator din paragraful 3 :                            
      .  3-5. Ce rol are sala Regatului şi cum ar trebui să ne influenţeze acest lucru atitudinea faţă de întruniri? 
       3 Sala Regatului este centrul închinării curate, locul unde ne întrunim pentru a-i aduce închinare lui Iehova .   ***************************************************************************** 
       În articol mai scrie : ” să avem respect profund  pentru ea și că făcînd aceasta arătăm cît de mult îl respectăm pe Iehova este o clădire dedicată lui Iehova  și de respectul cuvenit pentru locurile noastre de închinare ”.  
    .--- a ) O primă observație expresia ”Sala Regatului ” nu se găsește în Biblie Alta  atrag atenția la clădire și la regat însă nu îl amintesc pe Cristos Amintesc despre orice :
   . locaș închinare rugăciune regat Iehova laudă binecuvîntare --- însă nu îl pomenesc pe Fiul Unic îi doare gura să îl onoreze  
  --- b) Altă pagubă deschid  ușa  minciunii că  închinarea este doar o parte din viață cînd ești în acel locaș” dedicat nu modul zilnic . 
    --- ) Nu au ținut cont nici că aceste cîntări fiind și rugăciuni acesta este încă un motiv pentru care trebuie adresate prin Cristos Coloseni 3 : 17 Nu au făcut nici măcar o aluzie la el ! Domnul Isus strălucește prin absență ! Creștinism fără Cristos Nu se poate ! Dacă la așa okazii solemne oficiale își permit așa impertinențe anticristice --- nu e de mirare că în viața cotidiană nu îl onorează . 
.         Dar între atîtea rele li sa strecurat și o surpriză ignorîndu-l pe Isus nu au putut face și păcatul să îl amestece în idolatrizarea sălilor findcă logica textului le-a biruit tupeul improvizației !    
--------------------------------------------------------------------------
-----------------------------
--  SECTA  J W . ORG . NU VREA  SĂ CÎNTE  CĂ 
 .  ISUS  E  PĂSTORUL  CREȘTINILOR  ! 
 ----------------------------------------------------------                  
    . Marfa clientului”   Cîntările nr . 22 și 103 
---------------------------------
.  Cântarea nr. 22
 Iehova este Păstorul meu 

(Psalmul 23)   
-------------------------------
1.  Iehova- mi este Păstorul ,
De ce m-aş înspăimânta?
Nu lasă singure-a’ sale oi,
De grijă le va purta.
La ape limpezi şi line
Mă înviorează-ndat’.
De dragul numelui său cel sfânt,
Pe-a lui cale m-a-ndrumat.
De dragul numelui său cel sfânt,
Pe-a lui cale m-a-ndrumat.
2. Când umblu prin vale-adâncă,
Nu mă tem de niciun rău.
Îmi stă aproape al meu Păstor,
Mi-e sprijin toiagul său.
Cu untdelemn el mă unge,
Cu vârf umple-al meu pahar.
O, cât aş vrea-n casa lui să stau!
Să-mi dea bunătatea-n dar.
O, cât aş vrea-n casa lui să stau!
Să-mi dea bunătatea-n dar.
3. Păstorul meu e iubire,
Eu laude-i cânt fidel.
Că-i blând şi bun le spun tuturor,
Iar „oile“ vin la El.
Cuvântul Său respectându-l,
Loial, calea-i voi urma.
O, ce favoare e a-l sluji!
Mă bucur oricând de ea.
O, ce favoare e a-l sluji!
Mă bucur oricând de ea .
--------------------------------.
(Vezi şi Ps. 28:9; 80:1.)
---------------------------------
.         Cântarea nr. 103  
--- --------------------------
.        Din casă în casă“ 
.  (Faptele 20:20
-----------------------------
1. Din casă-n casă predicăm,
Noi vestea bun-oricând,
Iar „oile“, flămânde, vin
De hrană parte-având.   
Da, vestea că Regatul său
E-acum instaurat
Creştinii, tineri şi bătrâni,
Anunţă ne-ncetat.
2. Din casă-n casă predicăm
Salvarea, cu avânt,
Acelor’ ce invocă azi
Al lui Iah nume sfânt.
Dar cum pot ei a-l invoca
De El când n-au aflat
Doar dacă numele-i la uşi
De noi e proclamat.
3. La oameni deci să continuăm
Regatul să-l vestim,
Iar ei s-aleagă vor putea
Cu tact de le vorbim.
La uşi când mergem vom găsi
’ lui  Iehova oi .  
Și numele i-l vom sfinţi.
Ce-onoare pentru noi!
-------------------------------
------------------------------------------- 
---  În Noul Testament ---- păstorul creștinilor este Domnul Isus aceasta este una din noutățile creștinismului = Ioan 10 : 27  Evrei 13 : 20  1 Petru 2 : 24 , 25  Atît de mare este acest adevăr încît 
Isus a spus că el le dă viață veșnică oilor ( Ioan 10 : 28 ) și că Tatăl  i le-a dat ( Ioan 10 : 29 ) !. 
.     În Vechiul Testament Isus și păstorirea sa erau taine = Coloseni 1 : 26 , 27 Însă pentru secta martorilor păstorirea sa este taină și acum nu au nici o cîntare despre aceasta și nici o recunoștință !    Iar în cîntările acestea nu e nici măcar o aluzie despre el ! Acesta nu este limbajul creștinilor !   Biblia îi înalță numele rolul , gloria și poziția unică !  Ioan 3 : 16 : 23 ; 17 : 3
  Apocalipsa 7 ,10 
------------------------------------------------------------------.

                                        
 .  CÎNTAREA  53  : CINE  DUCE  OILE  ÎN  ȚARC  ?
.------------------------------------------------------------------------
  .                      Cântarea nr. 53
-----------------------------------------------
Să lucrăm în unitate


.     Efeseni 4 : 3
1. Dumnezeu în ţarc ne-a adus
Şi trăim tot ce el a spus:
Pace şi-unitate avem.
Ce fericiţi suntem!
Pacea, armonia
Să le preţuim!
Ca-n serviciu harnici să fim,
Prin Isus îndemnuri primim
Să lucrăm ca buni slujitori
Şi colaboratori!
2. Noi îi cerem Celui Suprem
Unitate-n gânduri s-avem
Ca iubire să dezvoltăm
Şi pacea s-o aflăm.
Câtă-nviorare
Pacea ne va da!
Pe fraţi sincer de-i vom iubi,
Pace Iah ne va dărui.
Deci uniţi acum să trăim
Şi veşnic să-i slujim!
-----------------------    
.--- a ) Textierii acestei secte mint chiar din primul vers Nu Dumnezeu duce oile în țarc ci Păstorul creștinilor care nu e Iehova ci Domnul Isus !  Ioan 10 16  1 Petru  2 25     
    Și tot el le și scoate --- pentru ca să le ducă la pășune  !  Ioan 10  :1 - 5  
----b)  Prin Isus îndemnuri  primim ”.  Doar atît la atîta îi reduc rolul și importanța lui Isus .
 Dar nu se poate ajunge direct  la ” Cel  Suprem ” ci numai prin Mijlocitorul Isus 1 Timotei  2 : 5 . El este Ușa ! Și este Mântuitorul Ioan 1 : 29 ; 20 : 31 . Și Păstorul .   
 .-- c ) Iar în strofa a doua contrazic ce se laudă în prima : după ce în prima cîntă 
 ” Pace și unitate avem . // Ce fericiți  suntem ! ”  ---- în a doua îi cer  Celui Suprem” unitate să avem și ” pacea s-o aflăm ”. Textul devine o vorbăraie de incoerenți le au sau nu ( pacea și  unitatea ) ?    

-----------------------------------------------------------------
------  Marfa  clientului  -----
. CÎNTAREA NR . 90  ESTE FALSĂ ȘI  ANTICRISTICĂ !
-----------------------------
. Cântarea nr. 90
.Splendoarea perilor albi
(Proverbele 16:31)
--------------------------
1. Chiar de-ai noştri fraţi iubiţi
Au îmbătrânit,
Tot lucrează lângă noi,
Sunt de neoprit.
Vlaga dacă ei şi-o pierd
Le dăm ajutor.
Tată, întăreşte-i tu
În speranţa lor!
REFREN
Tată, aminteşte-ţi
Cât au alergat!
Dă-le-asigurarea:
„Bine aţi lucrat!“.
2. Ce splendoare-s perii albi
În dreptate stând!
Ce frumoşi sunt cei fideli
Pe Iah bucurând!
Căci în tinereţea lor
Mult s-au cheltuit:
Tot din inimă să dea
Ei s-au străduit.
REFREN
Tată, aminteşte-ţi
Cât au alergat!
Dă-le-asigurarea:„Bine aţi lucrat!
-------------------------------------------
 1)  Refrenul conține o minciună sfruntată Potrivit Bibliei acele cuvinte nu le spuneTatăl ci Fiul Vezi Matei 21 : 21 , 23 Deci e un fals contra Domnului Isus . -- 2 ) Însă Isus nu e nici măcar pomenit în cîntare adică e desconsiderat !.  Aceastea sunt două gesturi de Persecuție  anticristică la scenă deschisă !
     -----------------------------------------------------
     ---------------------------------------------------- 
.    ECUMENISM PĂGÂN  ȘI  INTERCONFESIONALISM  PĂGÂN : 
 -----------------------------------------------------------------------------------------   
    - IDE- OLOGII  SECTEI  MARTORILOR -        
-------------------------------------------------------
.   ÎL ASEAMĂNĂ  PE  ISUS CRISTOS CU BUDHA !

.               Cântarea nr. 98 strofa I :
   ..Să semănăm sămânţa Regatului!

.       (Matei 13:4–8)
1. Veniţi, voi, sclavi ai lui Iehova,
Ce inima toată i-aţi dat!
Pe-al vostru Maestru urmaţi-l,
El demn e de-a fi imitat.
Sămânţa în inimi ce vor rodi
Făr’ teamă să o răspândiţi.
Lucrând cu mult zel, rod bogat adunând,
Bucuroşi, pe Iehova-l slăviţi!
-------------------------------------------  
.        În Biblie nu există nici cuvîntul și nici ideea de maestru spiritual ” ! Domnul Isus
nu e numit așa Aceasta e o contaminare de la vocabularul religiilor păgînilor din răsăritul Asiei (hindușii budiștii și alții) condamnate în Biblie = Isaia 2 : 6 Așa sunt numiți superiorii yoghinilor și fachirilor din India și nu numai de acolo Aplicîndu-i lui Isus acest titlu păgîn anticriștii sectei de la Wawrik îl coboară la nivelul fruntașilor ocultiștilor ,
 misticilor și vrăjitorilor și a lui Budha --- fac un sacrilegiu 
.      Dar sectanții martori nu văd trădarea ide-ologilor  jw. org care îi rătăcesc prin pustiul păgînilor nu-și dau seama că se molipsesc cu elemente demonice  și  imită interconfesionalismul celor pe care îl criticau cu aere de superioritate Rîde hîrb de oală spartă ”.  
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
                    --- CÎNTAREA  100  E MINCINOASĂ  ȘI  ANTICRISTICĂ !
  ******************************************************
-----  ” marfa  clientului  
Cântarea nr. 100 din cartea de cîntări a sectei martorilor : 
--- NOI SUNTEM ARMATA LUI IEHOVA  
----------------------------------
.          ( Ioel 2:7)
1. Noi, a lui Iah armată,
Cu zel predicăm
Că azi Cristos e Rege
Şi de partea lui stăm.
Noi din laţul lui Satan
Fi’nd descătuşaţi,
Ne păstrăm credinţa,
Tari şi ne’nfricaţi.
REFREN
Noi, a lui Iah armată,
Pe Cristos urmăm
Şi că este rege
Veseli anunţăm.
2. Noi, slujitorii lui Iah,
Oile-i găsim,
Ce plâng şi sunt pierdute,
Şi cu drag le-ngrijim.
La-ntruniri prompt le chemăm
Spre-a le consola
Şi-n armata lui vrem
Toate-a se-nrola.
REFREN
Noi, a lui Iah armată,
Pe Cristos urmăm
Şi că este rege
Veseli anunţăm.
3. Iat-a lui Iah armată!
Sub Cristos luptând,
Toţi îmbrăcaţi cu-armura,
Stau la post ascultând.
Să fim deci de neclintit
Şi să dovedim
C-adevărul biblic
Mult îl preţuim!
REFREN
Noi, a lui Iah armată,
Pe Cristos urmăm
Şi că este rege
Veseli anunţăm . 
.      Vezi și  Efeseni 6  11 , 14  Filip 1 : 7   Filim .  2
-------------------------------------------------------------------------
.           În ce constă anticrismul acestei cîntări În mai multe minciuni care contrazic
 flagrant învățătura creștină că suntem SOLDAȚI  AI  LUI  CRISTOS  2 Timotei 2 : 3 =
” Sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Cristos ”. Clar În schimb nu este nici o dovadă despre creștini că formează armata lui Iehova ”. Dacă ar fi --- ar fi pus-o scribii
J W Org .  Neputînd --- vin  cu aproximații deducții și aluzii Să le cîntărim consistența .
 --- Ioel : 7 nu are nici o legătură l-au inclus pentru derutarea naivilor 
Nici Efeseni 6 : 11 , 14 nu schimbă situația :  armătura  lui Dumnezeu nu schimbă
apartenența de  ostaș al lui Cristos ba chiar dimpotrivă ;  și cu trimiterea aceasta vor să provoace confuzie Însă nimic nu poate clinti învățătura clară din Timotei !
.      Și acum să enumerăm falsurile :
---- 1) Mai întîi titlul : ”Noi suntem armata lui Iehova 
 ----2 ) Apoi primul vers : ”Noi a lui Iah armată ”, repetat de trei ori cu Refrenul .  
---- 3 ) Apoi în strofa a doua despre oi : ” în armata lui vrem  // toate a senrola ” .
----4) Apoi în strofa a treia primele două versuri Iata lui Iah  armată ! // Sub Cristos 
luptînd ”.  Două observații -- a ) Ide- ologilor nu puteți să o arătați , nu aveți cum căci e nevăzută fiind formată din îngeri care sunt invizibili ( Matei 26 : 53 ) -- b) Nu luptă  acum ci vor lupta în Armaghedon .
---- 5 ) Și Refrenul  e discutabil : ” că este rege // veseli anunțăm ”.  Nu nu aceasta este vestea bună pe care trebuie să o proclame creștinii Aceasta este ”altă evanghelie ” !  Fapte 26 17 , 18 . 
 ( 2 Corinteni 11 : 4  Galateni 1: 6 - 9)
.      Ce greutate au argumentele lor Sunt ușoare că le spulberă vîntul ! Cîntarea nr 100 a sectei martorilor este mincinoasă și este anticristică .  
------------------------------------------------------
.    --------------------------------------------------------                         
          .        Cântarea nr. 103
------------------------------
.         FIXURI 
 DEZINF.„Din casă în casă“

.    1. Din casă-n casă predicăm,
Noi vestea bun-oricând,
Iar „oile“, flămânde, vin
De hrană parte-având.
Da, vestea că Regatul său
E-acum instaurat
Creştinii, tineri şi bătrâni,
Anunţă ne-ncetat.
2. Din casă-n casă predicăm
Salvarea, cu avânt,
Acelor’ ce invocă azi
Al lui Iah nume sfânt.
Dar cum pot ei a-l invoca
De El când n-au aflat?
Doar dacă numele-i la uşi
De noi e proclamat.
3. La oameni deci să continuăm
Regatul să-l vestim,
Iar ei s-aleagă vor putea
Cu tact de le vorbim.
La uşi când mergem vom găsi
A’ lui Iehova „oi“,
Și numele i-l vom sfinţi.
Ce-onoare pentru noi! 
--------------------------------------------------
.    Aici martorii cîntă despre vestirea ce o fac din casă în casă ”. Ce spun că vestesc Iată
.  în strofa I versurile 5 și  6 :  
” vestea că Regatul său 
acum instaurat 
creștinii , tineri  și bătrîni , 
anunță ne ncetat .
Întrebare :  Anunțau apostolii și ceilalți creștini din timpul lor ” vestea că Regatul e instaurat ” ?Nu 
. În strofa II , versurile 3 și 4 citim că invocă // al lui Iehova nume sfînt ”.
. Întrebare :  Invocau primii creștini numele  Iehova ” ? Nu De aceea au fost numiți creștini = Faptele 11 : 26 .
  . În ultima strofa a treia versurile 1 și 2 , cîntă :
 ” La oameni deci să continuăm 
 .  Regatul să-l vestim ”.
 . Ce i-a cerut  Domnul Isus apostolului Pavel să propovăduiască Regatul ?
 Nu Citim Faptele : 15 , 16 
 - 15 = Dar  Domnul i-a zis  ( lui Anania ) : ” Du-te , căci el este un vas pe care l-am ales ca  să ducă numele meu înaintea națiunilor , înaintea  împăraților și înaintea fiilor lui Israel  
.  16  și îi voi arăta ce trebuie să sufere pentru numle meu ” .
 Şi Domnul i-a zsîntro viziune: „   nan!“ El 
a răspuns: „Iată-mă, Dne!“ 
11 Domnul i-a spus: „Ridică-te, du-te pe strada numită Dreaptă şi caută-l în casa lui Iuda pe un om numit Saul, din TarsCăci iată că el se roagşi la fiii lui Israel! 16 
-    Să citim și Faptele 26 : 15 --18 unde apostolul Pavel istorisește misiunea încredințată :
 .    15. "Cine esti, Doamne?", am răspuns eu. Si Domnul a zis: "Eu sunt Isus pe care-L prigonesti.
.   16. Dar scoală-te si stai in picioare; căci M-am arătat tie, ca să te pun slujitor si martor atît al lucrurilor pe care le-ai văzut, cît si al lucrurilor pe care Mă vei vedea facandu-le.
 .  17. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia si din mijlocul Neamurilor la care te trimit,
.   18. ca să le deschizi ochii, sa se intoarcă de la intuneric la lumină, si de sub puterea Satanei la Dumnezeu; si sa primească, prin credinta in Mine, iertare de păcate si mostenirea impreună cu cei sfintiti."                  

.      În Apocalipsa 19 : 10  citim profeția că și în timpul sfîrșitului mărturia are același mesaj ca la început despre Isus =  Și m-am  aruncat la picioarele lui ( îngerului ) ca să mă închin lui . Dar el mi-a zis Ferește-te să faci una ca aceasta Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care au lucrarea de mărturie despre Isus Închină-te lui Dumnezeu findcă depunerea mărturiei despre Isus este spiritul profeției ”. 
.     Concluzia clica sectei martorilor îi învață falsuri despre conținutul veștii bune fixurile lor dezinformatoare și anticristice  !   
-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
.    CRISTOS  STRĂLUCEȘTE  PRIN  ABSENȚĂ !
--------------------------------------------------------------------
        Cântarea nouă nr. 111
.     --------------------------------
.               ‘Va chema ”

1. Viaţa-i un abur, ţine doar o zi,
Şi mâine ea dispare.
Omul subit se poate veşteji
Ca iarba de sub soare.
Dar speranţ-avem chiar de am muri:
Moartea Iah va birui!
REFREN
Va chema Pe cei din moarte,
Poruncind, îi v-a-nvia,
De-al lor dor el tânjeşte
Fi’ndcă sunt lucrarea sa.
Noi credinţă-n înviere
Să avem Iehova vrea.
Perfecţi trăi-vom veşnic,
Căci suntem lucrarea sa.
2. Ai noştri fraţi ce-adânc vor adormi
Nu vor fi daţi uitării.
De ei Iehova îşi va aminti
La ceasul deşteptării.
Prompt se vor trezi la chemarea sa
Veşnicia spre-a afla.
REFREN
Va chema Pe cei din moarte,
Poruncind, îi v-a-nvia,
De-al lor dor el tânjeşte
Fi’ndcă sunt lucrarea sa.
Noi credinţă-n înviere
Să avem Iehova vrea.
Perfecţi trăi-vom veşnic,
Căci suntem lucrarea sa . 
----------------------------------
.     În strofa I , versul 6 , ignoranții  cîntă : ” Moartea Iah va birui ” .
  Dar Noul Testament spune altceva =  că Fiul a nimicit moartea ” ! 
2 Timotei 1 : 10  Ce să mai biruie dacă e nimicită ? 
.     Pe lîngă această dezinformare toată cîntarea este altă persecuție fățișă 
 a Fiului Unic nu îl  pomenesc ! Și aici strălucește  prin absență ! 
Rușine , trădătorilor ! Nu ați ” binevoit” să permiteți nici măcar o aluzie
 la el anticriștilor ! Meritați cu brio stigmatizați la gazeta de perete 
a acestei rubrici ce cuprinde galeria voastră de infami babilonici
apostaților ! 
 ----------------------------------------------

 .            Marfa clientului ”  :  M A R T O R I I     L U I    I E H O V A 
  . NU  ÎI  FAC  LOC  LUI  CRISTOS  ÎN  CÎNTĂRILE  DESPRE  CĂSĂTORIE  !              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.      Voia lui Dumnezeu pentru cei care doresc aprobarea sa este ca ei să creadă în Fiul său
 Unic prin jertfa căruia ne-a răscumpărat (Ioan 3 16 ) și  să-și desfășoare viața sub tutela sa
Matei 28  19 , 20 Coloseni 3 : 17 =  Și orice faceți cu cuvîntul sau cu fapta să faceți totul 
în Numele Domnului Isus și mulțumiți prin el lui Dumnezeu Tatăl ”. 
-     Acestor reguli generale trebuie să-și subordoneze și căsătoriții relația lor  apostolul
Pavel ne spune creștinilor că trebuie să ne căsătorim în Domnul ” ; citim aceasta la  1
 Corinteni : 39  = să se mărite cu cine vrea nu mai în Domnul ” și 2 Corinteni 6 : 14 =
 Nu vă înjugați la un  jug nepotrivit  cu cei necredincioși ”.  
.   De aceea este cu atît mai revoltătoare constatarea că în cele două cîntări folosite de
martori la căsătoriile lor nu îl amintesc pe Domnul Isus căsătoriile lor sunt fără ” Domnul ” !   
Iată cele două monumente de bădărănie 
.     Cîntarea  nr 36 = Dumnezeu i-a pus în acelaşi jug

.   ( Matei 19:5, 6)
1. Un rol demn au primit,
În trei sunt împletiţi:
În faţa lui Iehova
Au spus „Da!“, fericiţi.
Solemn el i-a jurat ei
Că-n veci o va iubi.
REFREN
Deci, ce-a-njugat Iehova,
Nu vrem a despărţi.
2. Cuvântul Celui Sfânt
Atent l-au studiat
Şi vor să îşi respecte
Angajamentul luat.
Solemn ea i-a jurat lui
Că-n veci îl va iubi.
REFREN
Deci, ce-a-njugat Iehova,
Nu vrem a despărţi.
----------------------------------------------
(Vezi şi Geneza 2 24 Ecl:12 Efeseni 5 22 33 ) 
------------
--- 1 ) Ați observat că nu pomenesc nimic despre Cristos ?
---- 2 ) Cîntă cu plăcere despre  frînghia împletită în trei ” , comparația lui Solomon , dar îi doare gura să amintească pe Domnul Isus care s-a umilit , a suferit și a murit și pentru ei !  
------------------------------------------------------
.   Cealaltă cântare despre căsătorie are nr. 87  
 Acum suntem una      
.         (Geneza 2:23, 24)
   Da, eşti a mea, cum mi-am dorit:
A’ noastre vieţi
Azi s-au contopit.
Eşti un cadou pentru mine
De Cel Sfânt dăruit!
Una suntem
Şi devenim
Ce şi-a propus Iehova să fim.
Uniţi, ca soţ şi soţie,
Un cuplu-alcătuim
Şi mereu lui Iah îi vom sluji.
Pe-al său drum păşim,
Iubirea ne-o-mpărtăşim,
Ce ne-am jurat vom respecta
Şi reciproc ne vom desfăta.
Îl vom cinsti pe Iehova
Şi veşnic noi ne vom iubi !
------------------------------------------------------------------  
----- 1)  Aceiaș observație critică : și această cîntare e lovită de aceiaș lipsă impardonabilă nici în ea nu e  nici măcar o aluzie la Domnul Isus !  
.      Autorii acestor cîntări și cei care le cîntă nu au treabă decît cu Iehova raportează  totul și toate la el direct fără  Mijlocitorul !  
---- 2 ) Cum se va împlini ultimul vers : ” și veșnic noi ne vom iubi ” cînd vor primi răsplată cerească Vor fi căsătoriți și în cer ? Scrie în Biblie de căsătorii  veșnice ?  

.                            *                                                 *                                        *
.       În ciuda poruncii clare a apostolului Pavel să ne desfășurăm toate activitățile în numele   Domnului Isus și căsătoria să ne fie ” în Domnul  --- în ambele cîntări el strălucește prin absență , lipsește cu desăvîrșire pînă și umbra vreunei aluzii la el !
 Dacă lipsea doar din una putea fi o întîmplare nenorocită pe cînd așa ne arată că nu e o întîmplare ci o regulă a liderilor acestei secte pretinsă creștină , o regulă odioasă însă respectată cu strășnicie !  Aceasta e mai mult decît o minimalizare ---- e o ignorare premeditată o impietate gravă o sfidare anticristică !
.     Martorilor păcăliți nu aveți decît să cîntați aceste obrăznicii sectare fără să tresăriți
--- însă Tatăl ceresc nu le va trece cu vederea Sunt niște pete atît de negre încît nu veți avea
cu ce să vă spălați ca să aveți haine albe ! Dacă ați fi sănătoși în credință ați reacționa contra
acestor bădărănii pe care numai tupeiștii de mandarini ai sectei voastre și le permit .  
.    Așa ar trebui , dar nu veți reacționa De unde atîta demnitate ?  
------------------------------------------------------------------------------------------                   
.-----------------------------------------------------------------------------------------
CÎNTAREA  1 1 4  :  O C I U M Ă  DE CÎNTARE  ANTICRISTICĂ ! . . . 
------------------------------------------------------------------------------------------------
----- ” marfa  clientului ” din Cartea de cîntări noi a sectei  martorilor --------

*************************************************************
. ------ Cântarea nr. 114  ---
-------------------------------------
Cartea lui Dumnezeu — o comoară!


(Proverbele 2:1)
1. Exist-o carte ale cărei pagini
Lumină dau, spre viaţă conducând.
Mesajul ei putere ne insuflă,
Speranţă, fericire aducând.
Da, Biblia-i un dar de la Iehova:
El oameni devotaţi a inspirat
S-aştearnă-n scris Cuvântu-i de valoare,
Iar al Lui spirit sfânt i-a-nflăcărat.
2. Aceşti bărbaţi au scris despre Iehova
Că-ntregul univers El a creat;
Şi că Adam, perfect odinioară,
A fost din Paradis îndepărtat;
C-a lui Iehova suveranitate
Un înger răzvrătit a contestat,
Pe oameni robi păcatului făcându-i,
Dar în curând Iah va fi triumfat.
3. Ne bucurăm că azi Cristos domneşte
Şi că Regatul lui e-ntemeiat.
Salvare celor drepţi El le promite,
Supuşi pe calea-i sfântă de-au umblat.
Da, Biblia abundă în veşti bune,
Ne-oferă un banchet spiritual,
Iar pacea ce ne-o dă ne copleşeşte.
Deci s-o citim, comoară-i făr’ egal!
(Vezi şi 2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:21.)
--------------------------------------------------
-      Această cîntare este o dovadă  cît de perfid , de pervers de rafinat și greu de sezizat îi manipulează Diavolul pe unii să îl minimalizeze pe Domnul Isus Cristos chiar într-o cîntare
despre conținutul și despre importanța Bibliei !
.      La prima vedere face impresia că avem de-a face cu o cîntare  ireproșabilă se pare că trece în revistă toate cîte țin și aparțin de Mîntuire cartea lui Dumnezeu e o comoară speranța Biblia e un dar de la Jehova  scriitorii Bibliei înflăcărați de spiritul sfînt ,  Crearea , Paradisul , Adam ,  Rebeliunea păcatul Căderea Cristos domnește Regatul salvare calea sfîntă vestea bună --- nu lipsește nimic esențial Dar dacă te lași furat și de melodia ei frumoasă E  OK !     
.      Însă dacă te uiți cu băgare de seamă” -- cum spun și Solomon și apostolul Pavel -- observi că lipsește ceva esențial și nespus de dureros : CHINURILE DE NEDESCRIS RĂBDATE DE ISUS LA RĂSTIGNIREA DE PE GOLGOTA ! Compozitorii textului nu au empatizat cu Răstignitul de pe cruce Nu pomenesc nici un cuvînt despre acea agonie de neînchipuit , nemeritată și asumată din iubire pentru noi ca să ne salveze de Cădere și de păcate Sar peste ea de parcă nu ar fi fost Dacă se înțeapă sau se zgîrie puțin --- iau foc , însă tac despre chinurile înspăimîntătoare ale lui Isus fără de care toată acea trecere în revistă din cîntare nu se rezolva ! Nu -i doare nu au suferit ei și nu văd de ce ar tresări special nu e în trend .
.     E criminală nesimțirea acestor sectanți trufași iar creștinismul lor e de operetă E
nerușinare E nerecunoștință sfidare anticristică ! Îți aduce aminte de minunata
cugetare a lui Luther : ” ORICE CREȘTIN ADEVĂRAT SE URCĂ CU ISUS  PE CRUCE !”   Un gînd adevărat la nesfîrșit Numai roboții nu consimt ,  ticăloșia J W Org  din această
 cîntare confirmă aceasta  
.    Comitet guvernator de falsuri și de intrigi , aprobînd această cîntare anticristică ați dovedit a    nu știu cîta dată , căt de străini sunteți de cauza  creștinismului lacomilor de huzur și de aplauze .  Trădătorilor În loc să -i învățați pe roboții voștri să urce cu Isus pe cruce --- le procurați scuze să urce pe ringurile de dansuri Ce faceți voi nu face niciuna din religiile creștine pe care le disprețuiți considerîndu-vă superiori : să publici o cîntare despre învățăturile Bibliei și să nu folosești cuvintele Isus , jertfă , răscumpărare , Golgota să nu pomenești condițiile  îngrozitoare în care a  obținut-o Isus cu prețul vieții și  a suferințelor pedepsit ca un tîlhar în chinuri indescriptibile , de biciul care i-a făcut spatele o rană de cununa de spini de piroanele care i-au străpuns mîinile și picioarele și de oțet Ce e această cîntare dacă nu o batjocorire drăcească Diavolul vrea să ascundă realitatea atroce cum a fost iar voi îi faceți jocul Pe melodie !
.     V-ați modernizat nesimțiților ,v-ați  aLINIAt cu moda la complotul tăcerii contra lui Isus  :  în lumea ipocrită de acum , ca să fi acceptat , trebuie să fi pozitiv or a vorbi despre chinurile lui și despre păcat înseamnă că ești negativist , ceace  domnii necredincioși care conduc lumea nu agreează Iar voi a LINIAților voi vreți să fiți frecventabili  ,vreți să fiți acceptați  de lume și acționați corespunzător în sensul  ăsta de aceea ați trimis adevărul și realismul la plimbare .Și ați fabricat această ciumă de cîntare anticristică .                           
.    Păcat de melodia frumoasă și păcat și de cei aproape 8 milioane de înșelați inconștienții
cu care vă lăudați  ide - ologilor și scribilor anticriști Pentru derapaje de-astea m-am distanțat de asocierea voastră compromițătoare și nu regret că sunt ”apostat „ apropo de voi nu față de Tatăl și Fiul .
---  2 Ioan versetele 8 -- 11 =  Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre  ci să primiți o răsplată deplină Oricine o ia înainte și nu rămîne în învățătura lui Cristos n-are pe Dumnezeu .  Cine rămîne în învățătura aceasta are pe Tatăl și pe Fiul .  Dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți :  Bun venit Căci cine-i zice : Bun venit ! se face părtaș faptelor lui rele ”. 
--------------------------------------------
---------------------------------------------
.    ANTICRISM  CU  FANFARĂ 
-------------------------------------------
.       Cîntarea  nr  134    
.           ------------------

.Şi tu,şi eu în lumea nouă !


.      (Revelaţia 21:1–5)
1. Să încercăm să ne vedem
Şi tu, şi eu chiar în noul sistem.
Să ne gândim ce vom simţi
Când, liberi, în pace vom trăi.
Cel rău nu va mai domina,
Iehova veşnic va guverna.
Pământul primi-va un nou început
Şi vocile noastre-n cânt se vor fi-ntrecut!
REFREN
Iehova, în toate ai excelat!
Tu lucruri noi ai făcut prin Regat.
A’ noastre inimi azi debordează-n cântări,
De laudă eşti demn şi de binecuvântări!
2. Cu ochii minţii ne vedem
Şi tu, şi eu în acest nou sistem:
În ce privim şi auzim
Adâncă pace acum găsim.
Iah ce-a promis a şi-ntreprins
Şi peste noi cortul şi-a întins.
Pe cei care-n moarte dorm îi va-nvia
Şi-alături de noi bucuroşi ei vor cânta:
REFREN
Iehova, în toate ai excelat!
Tu lucruri noi ai făcut prin Regat.
A’ noastre inimi azi debordează-n cântări,
De laudă eşti demn şi de binecuvântări!
(Vezi şi Ps. 37:10, 11; Is. 65:17; Ioan 5:28; 2 Pet. 3:13.
---------------------------------------------------------------------
.------- Strofa  nr 1 = ” Iehova veșnic va guverna ”.  
Da așa va fi Dar numai el ?  Nu !  
Să  citim Apocalipsa 5 : 13 = Și pe toate făpturile care sunt în cer pe pămînt subt pămînt
pe mare și tot c se  află în aceste locuri le-am auzit zicînd : A celui ce șade pe tron , ȘI  A 
MIELULUI  să fie lauda , cinstea, slava și stăpînirea în vecii vecilor !
Și  Apocalipsa 22 : 3  =  Scaunul de domnie al lui Dumnezeu ȘI AL MIELULUI  vor fi în ea .  
.     Concluzia = Tatăl va guverna  ÎMPREUNĂ CU FIUL vor stăpîni etern De ce clica
clicoasă a sectei martorilor lui Rutherford îl exclude nu îl menționează îl ignoră 
Deoarece nu îl iubesc pe Fiul Unic deși s-a jertfit și pentru ei Îl provoacă îl sfidează nerecunoscătorii !
-------  Refrenul  =  ” Tu  lucruri noi ai făcut prin REGAT ”.
   Ce ” lucruri noi ” care nu erau în secolul întîi Concret !  da , atunci nn erau  organizația dominată de clica  dictatoare acești doi monștri păguboși nu erau ! Dar nu i-a
 făcut Iehova ci dictatorul diotrefian Rutherford ! În rest celălalte vorba unui poet din
părțile astea :  ” Toate-s vechi și noi sunt toate ”.
------- Strofa nr  2  = Iah  pe cei care -n moarte dorm îi va - nvia ”.
Ignoranții ăștia nu cunosc Noul Testament ! ? Domnul Isus a spus că el va face învierile !
Aceasta este una din noutățile noutățile  Noului Testament , face parte din voia Tatălui din
rugăciunea -model :
Ioan 5 : 21 =  După cum Tatăl înviază morții și le dă viață tot așa și Fiul dă viață cui vrea .
Ioan 6  : 54 =  Cine mînîncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi 
învia în ziua de apoi .
  Ioan 11: 25 Isus i-a zis : ” Eu sunt învierea și viața Cine crede în mine chiar dacă
 ar fi murit --- va trăi ”. 
.  1 Tesaloniceni 4 16 =  Căci însuși Domnul , cu un strigăt cu glasul unui arhanghel și
 cu trîmbița lui Dumnezeu , se va pogorî din cer și întîi vor învia cei morți în Cristos .  
.   Apocalipsa 2  18 b = Eu țin cheile morții și ale locuinței  morșilor ”. 
Și aceste referințe care arată că Domnul Isus va face învierile nu sunt toate .
.     Clica trădătoare din Brooklyn - Wawrik își învață roboții să cînte despre Lumea Nouă dar
 Nu să îl amintească pe Domnul Isus deși Salvarea nu poate fi decît prin credința în el și
 recunoașterea iubirii sale nemăsurată față de neamul omenesc arătată prin suferințele
 indescriptibile îndurate cînd s-a depus ca jertfă de Răscumpărare !  Ioan 3 : 16 
Cum se poate să vă închipuiți în Lumea Nouă și să nu îl vedeți acolo pe Mîntuitorul ? Nu
sunteți întregi la cap , ce să mai vorbiți că aveți spiritul sfînt , apostaților !.    
.    Și puneți în locul său un IDOL :  REGATUL !  ” Regatul  face și drege !” deși regatul va
intra în funcționare ” doar în Mileniu
.       De ce puneți Regatul ?  Deoarece Regatul este și va fi compus din oameni și pentru oameni , evident , aprobați =  Apocalipsa 1 : 6 Și vă măguliți că  ați fi acei binecuvîntați
deși nu îl onorați pe Regele regatului Mesia !
.      Ce este aceasta dacă nu ANTICRISM Martorilor nu îl mai așteptați  pe Anticrist !
 E sosit și domnește peste piramida din Wawrik și peste voi , sunt acei mandarini intriganți  
care vă îmbată cu apă chioară și îl disprețuiesc public pe Domnul Isus aprobați tacit de
lașitatea voastră vinovată și de aplauzele voastre de imaturi spiritual !
    Totuși se pretind creștini Și există naivi care îi cred confirmînd proverbul franțuzului  Boilleau : ” Orice prost găsește altul mai prost --- care îl admiră !” 
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
.       T E X T U L  D I N  2 0   I U L I E   2 0 1 6  :
.              Mai bun este sfârşitul unui lucru decât începutul lui (Ecl. 7:8)
În ultimii ani, mai multe filiale au fuzionat. Ca urmare, fraţii şi surorile care slujeau la filialele respective au trebuit să facă unele schimbări. În scurtă vreme însă, toţi au văzut avantajele aduse de aceste schimbări organizatorice. Cât de bucuroşi sunt aceşti fraţi că au un rol în istoria contemporană a poporului lui Iehova! Când unele filiale fuzionează, unii betelişti sunt repartizaţi ca pionieri. Printre aceştia se numără şi Florian şi Anja, care au spus: „Considerăm noua repartiţie o provocare fascinantă. Este minunat să fim folosiţi de Iehova, indiferent unde slujim”. Chiar dacă cei mai mulţi dintre noi nu vor trebui, probabil, să facă niciodată astfel de schimbări, putem imita dispoziţia acestor fraţi şi surori punând Regatul pe primul plan (Is. 6:8). Iehova îi binecuvântează întotdeauna pe cei care preţuiesc privilegiul de a colabora cu el, indiferent unde sunt repartizaţi. w14 15/10 3:10, 15 
.          O  CULME  A  IPOCRIZIEI ȘI TUPEULUI  MARCA  J W . ORG : 
.                                 CICĂ  BETELIȘTII  SE  BUCURĂ  CĂ 
.      LI SE DESFINȚEAZĂ FILIALELE  ȘI SUNT TRIMIȘI LA MUNCA DE JOS ! 
        
       Comentariul începe comunicînd ceace știe oricine că mai multe filiale au fuzionat Puteau spune mai multe că aceste fuziuni au început după 2000 și că tendința asta continuă și se va accelera ; și puteau să mai spună și că se desfințează și multe congregații De ce aceste reduceri Din lipsă de enoriași deoarece le dispare obiectul muncii ” : credulii .
       Nu intră în aceste amănunte căci sunt jenante pentru ei . Iar după aceste informații cenzurate își încep șirul interminabil al dezinformărilor și o țin așa langa pînă la sfîrșit .
       Prima minciună sugerează că ele filialele au fost străbătute (sau bătute ?) așa spontan ,  brusc de niște revelații revoluționare de inițiative experimentale de tipul : ”Oare ce ar fi să fuzionăm Ne-am face și noi niște probleme că ne cam plictisim”. Adică
au poftit să facă niște experiențe ele pe ele să-și fie propri cobai , cum spune și un proverb : ”Prostul cînd nu are de lucru își strică casa ”,  îl confirme și ei . Căci nu numai ” Somnul rațiunii naște monștri” ci și Plictiseala naște monștri . Așa li s-a năzărit filialelor și așa au făcut Da Așa s-au petrecut lucrurile Pe cine vor să prostească Cine e atît de naiv încît să creadă că filialele au atîta putere încît să decidă așa schimbări radicale cauzatoare de mari și multe probleme de toate felurile chiar și drame și tragedii în viețile unora Aceasta e prima minciună !  Nu scribilor ,  mințiți : vătafii de la filiale nu au atîta autonomie .   
       Mai departe : ” Frații de acolo au trebuit să facă unele schimbări organizatorice ”. După aceasta plasează minciuna următoare : ” În scurtă vreme au văzut că aceste schimbări au adus avantaje și bucurii ”. Oare despre ce satisfacții e vorba o să ne spună   
       Da : precizează că bucuriile multrîvnite sunt repartițiile unor beteliști ca pionieri în diverse teritorii la ” munca de jos și insistă cît de bucuroși sunt ei din cauză că au pierdut confortul și comoditatea de lîngă calorifere sălile de fitness și vinoteca de la filiale Dar nu
scot nici o vorbă despre celălalte aspecte neplăcute despre șocurile surprizelor despre iluziile pierdute ale retrogradaților despre coșmarul adaptării și că se înfioară gîndind la viitor E adevărat că ”Hîrtia rabdă orice ”, dar cine poate să îi creadă pe acești scribi care scriu la comandă despre bucuriile altora așa din auzite ? În niciun caz pățiții nu îi cred . Dar scribii nu se descurajează că nu vor fi crezuți se felicită că nu se află ei pe lista neagră a sacrificaților și au scăpat și de data aceasta dea treia cizmă” și își continuă neabătut punerea în scenă conform unei rețete demult știute de cunoscătorii sectei martorilor aduc în sprijin o pereche fictivă și îi pun în gură o declarație compusă la birou o declarație pe LINIE ipocrită entuziastă cum se cuvine să declare că ei consideră repartiția ” o provocare fascinantă ”.  Că sunt foarte fericiți și nu mai pot de bucurie ! Iar scribii pun rezoluția și parafa : ” Este minunat ! ” 
       O fi pentru ei cei din foișor de la Centru ; însă beteliștii repartizați prin diverse zone și puncte nu se bucură de schimbare  ci sunt dezamăgiți și stresați Cînd au fost chemați li s-a promis loc de muncă sigur și liniștit mulți nu s-ar fi dus acolo dacă nu li se dădea această perspectivă Iar acum se trezesc înșelați rămași cu ochii în soare tîrîți de inerție la cheremul toanelor voastre nevoiți să învețe să vă lingușească          
.     Dar perechile de pionieri și misionari dedicați propagandei sectei cărora le-ați promis siguranță și îngrijire pe viață și acum îi abandonați la vîrste înaintate uzați de activitate dar fără cărți de muncă și nepregătiți pentru alte munci deoarece v-au crezut sloganele de succes Nu și-au întemeiat familii  așteptînd Armaghedonul și repetînd ca papagalii sloganele voastre sectare . Îi puneți pe liber ”, mai rău decît pe șomeri dîndu-le a treia cizmă”, după ce le- ați ratat viața țeparilor !     
.     Dar tinerii necopți pe care i-ați fermecat să nu studieze amăgindu-i cu lozinca
mincinoasă ” Pionieratul este o carieră ! ” ? și care sunt acum nepregătiți pentru viață din cauza voastră ,  bieții naivi deoarece s-au încrezut  în niște mincinoși cu diplomă ? ! 
.    De ce nu scoateți nici o vorbă despre aceste categorii de fraieriți , frustrați , spoliați și despre necazurile pe care le-ați provocat Pentru ei nu ” este minunat ”. Dar nu vă pasă de ei demagogi religioși falimentari !  
.      Cu entuziasmul artificial din acest text de zi și cu articolul din revista Turnul de veghe , din 2014 din care ați luat acest text  , urmăriți să acreditați minciuna că  fuziunile au fost inițiate de ei de beteliști pentru progresul lucrării mondiale de predicare ” -- în loc să recunoașteți că adevăratul motiv al  fuziunilor de filiale și al dispariției de congregații este cu totul altul că e împlinirea unei profeții biblice pe care nu puteți să o împiedicați  :  profeția despre scăderea apelor Eufratului fluviul  Babilonului ce curge și prin curtea voastră vezi  Apoalipsa 16 12 
.      Această secare a apelor Babilonului în sectorul sectei martorilor a început în jurul
anului 2000 o ajung și pe secta asta la fel ca pe celălalte , efectele pagubelor și
ale dezamăgirilor ce le-a cauzat credulilor de-a lungul a peste un secol de amăgiri și rateuri 
.      nenumărate alarme false despre sfîrșitul  lumii
-      prostii elementare :  de exemplu  : aberația că sîngele transfuzat este hrană cu toate nu intră în stomac -- și interzicerea transfuziei !
-      șantajul cu evitarea de către familie și rude a celor ce nu mai sunt de acord cu doctrinele ei mincinoase încălcînd drepturile omului
.      dușmani tineretului studios
-      procese de pedofilie cu despăgubiri consistente  și pagube de imagine .
 ---- Le-au scăzut și lor vertiginos cifrele de activitate audiența și încasările și au crescut în schimb numărul demonstrațiilor de protest contra abuzurilor sectei De aceea au părăsit sediul din Brooklyn speriați că sunt numiți mincinoșii cartieruluiși au început să construiască alt sediu ,  care înghite sume uriașe 
.      Alt motiv de părăsire este nu în ultimul rînd , demascările de pe Internet s -au trezit credulii , intimidații și înșelații și Dumnezeu le-a dat posibilitate să-și exprime la scenă globală dezamăgirile și indignările contra lăcomiei de profituri din clericalism Demască nenumăratele rateuri trufii și imposturi Și cu efect .
.     Toate acestea laolaltă sunt simțite și resimțite ca un cutremur spiritual și financiar ce zguduie din temelii și pe tot globul această sectă lăudăroasă prevestindu- i apropiatul faliment , laolaltă cu celălalte organizații religioase babilonice Și toate acestea au dus și duc la lipsă acută și serioasă de bani . De aceea vînd tot ce pot  ca să facă rost de bani vînd și săli și nu îi mai finanțează pe pionieri Și și-ar vinde și dreptul de întîi născut , ” pentru un pumn de dolari ” sau ” pentru cîțiva dolari în plus ”, ca Esau dacă l-ar avea !
        Fac orice , dar nu vreau să recunoască realitatea să -și declare cinstit situația falimentară atît ideologic cît și financiar De aceea  prezintă înfrîngerile ca victorii numesc tristețile pionierilor -- bucurii și trăncănesc că ” este minunat !” Și o țin așa cu ipocriziile rupți de realitate . Așa a căzut și Comunismul aplaudîndu-se și lăudîndu-se La fel ca ei , și ide- ologii sectei martorilor schimbă definițiile și inversează etichetele după interesul lor meschin Au experiențe vechi de invidiat la creat și întreținut așa confuzii . Iată una din isprăvile  lor de pomină  în acest sens deja veche  la fel au schimbat după răul lor plac definiția privilegiului de bătrîn sau prezbiter în adunarea creștină conform Bibliei este bătrîn cum a fost normal dintotdeauna , cine are vîrsta înaintată și înfățișarea corespunzătoare bătrîneții părul alb experiența de familist și vechimea în credință = I Timotei 3 Tit 1 însă conform acestor nerușinați falsificatori  --- bătrîn , în adunarea creștină este acela care este numit așa de satrapii sectei deoarece e credul- fanatic în ideile clicii care domină secta și dacă le este slugarnic --- chiar dacă abia a primit buletin abia a atins majoratul și are mustăți doar schițate cu cărbune Și numesc aceasta teocrație ! . . . 
.      Alte derapaje în text 
---  a) Folosesc  expresii ce nu se găsesc în Noul Testament ”poporul lui Iehova ”, ” folosit de Iehova ” și ”colaboratori cu Iehova” ; îl menționează pe  Jehova de 3 ori .
--- b) Menționează și Regatul spunînd ” punînd Regatul pe primul plan ”. 
 .    Dar nu scot nici un cuvînt despre Domnul Isus Cristos ! Parcă nu ar exista pentru ei 
Acesta nu este un accident ci este un obicei urmărit insistent și metodic de ide - ologii sectei
 martorilor Secta J worg îl ignoră îl minimalizează și îl disprețuiește pe Fiul Unic Nu e Domnul lor Nu îl onorează cum i se cuvine Ioan 5 23 I Corinteni 1 22 , 23 2 Apocalipsa 19 :10 Secta aceasta nu folosește limbajul Noului Testament Acesta nu este limbajul creștinilor ! Secta asta nu îl iubește pe Domnul Isus ! Îl  persecută ! Ceace face ea este anticrism ! o aLINIEre globală la COMPLOTUL  TĂCERII CONTRA  REGELUI ISUS MESIA ! Se vede și din satelit aceasta !  Avem de-a face cu niște mojici care își etalează ostentativ tupeul ,  impertinența ,   sfidarea !  
--- c) Strecoară o confuzie pentru a deruta dau ca dovadă pentru preocuparea de regat Isaia 6 : 8 dar această  referință nu are nici o legătură !
.      Perfizilor textul pe care l-ați adus ca bază ( Eclesiastul 7 : 8 a) vă contrazice nu se potrivește cu istoria voastră dubioasă și cu prezentul vostru falimentar sfîrșitul lucrului vostru nu e mai bun decît începutul ci mai rău Sunteți neinspirați și în alegerea textelor ! Mai bine alegeați continuarea lui partea a doua : ”Mai bine cel bun la suflet decît  cel îngîmfat ”. Meditați la acest proverb .  
.     Meditați și la  Isaia 42 : 21 , 22  = ” Iehova a vrut , pentru dreptatea lui să vestească o lege mare și minunată . Și totuș poporul acesta este un popor prădat și jefuit Toți zac înlănțuiți în peșteri și înfundați în temnițe Sunt lăsați de pradă și nimeni nu-i scapă Sunt jefuiți și nimeni nu zice : ” Dă înapoi ! ”  ---  Peșterile și temnițele simbolizează multele religii și secte care îi jefuiesc pe oameni de apropierea de Dumnezeu una dintre ele fiind chiar organizația voastră infectă .
.     Ide- ologi și scribi falsificatori de definiții și de situații se apropie vremea cînd Dumnezeu va stopa asemenea intrigii și confuzii Atunci va fi într-adevăr minunat căci ” sfîrșitul va fi mai bun decît începutul ”. Vino Doamne Isuse !
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

 .                                       ----- Reghin , noiembrie  2015                  
--------------------------------------------------------------------------------------------------                                  IDEOLOGII   SECTEI   J W .ORG  SUNT  CHIORI  :
-                              ÎŞI  ÎNCHIPUIE  LUMEA  NOUĂ  FĂRĂ  CRISTOS  ! . . . 

Replică la articolul "Să ne pregătim pentru viaţa în lumea nouă !"
apărut în revista sectei  J W.Org :"Turnul de veghe"din 15 august 2015  

-      Citesc, recitesc bălmăjeala pretinsului"studiu"din acea maculatură a sectei martorilor şi nu-mi vine să cred cît de jos le-au coborît nerecunoştinţa ,obrăznicia şi tupeul elitei lor a comitetului guvernator a ideologilor şi a scribalăilor Cu fiecare zi şi cu fiecare articol devine tot  mai clar că secta  martorilor este o organizaţie necreştină şi militează neabătut pentru minimalizarea şi ignorarea Domnului Cristos Cititorulchiar neatent observă repede această duşmănie cultivatăîntreţinută susţinută cu energie de clica lor conducătoare Îl urăsc"fără temei"şi cu energie turbată !În fiecare pagină şi  în toate activităţiile :de la botez , la mărturii , la întruniri şi pînă la moarte.CumÎntr-un mod viclean nu îl pomenesc ,de parcă nu ar exista !  
      Exagerez O să-i vedeţi ce fac în exemplul infam de care mă ocup acum , articolul "Să ne pregătim pentru viaţa în lumea nouă !", publicat  în revista Turnul din 15 august  2015 pagina 19 şi  programat să fie  "studiat"de martori  în 18 octombrie Mi l-a semnalat un martor revoltat   
 .Să începem să preţăluim talmeş - balmeşul fiţuicii acestor impostori lacomi de aplauze confort şi putere . "Calul se cunoaşte după dinţi iar omul după vorbă ". Vom vedem că se gîndesc la orice -- numai la Cristos NU Parcă în ciudă că s-a jertfit şi pentru ei !
-     În paragraful 1 expresiile principale sunt  : "adevărata viaţă","viaţa veşnică " ,"progrese în ştiinţă , muzică , arhitectură "
-    În paragraful 2 expresiile principale sunt  : "binecuvîntări", "numele lui Iehova sfinţit","suveranitatea sa justificată ","scopul lui Iehova se împlineşte" . 
-    În paragraful 3 vorbesc de "Domnia de O Mie de ani "dar la fel ca în tot articolul  nu vreau să   menţioneze cine va fi  Domnul  în Mileniu Nu cumva să pronunţe numele Mîntuitorului !Publică un articol despre Mileniu şi nu îl menţionează pe Cristos că va fi  RegeSpuneţi : ce este aceasta dacă nu duşmănie şi persecuţie ? Nu menţionează nici Apocalipsa capitolul 20 4 unde scrie despre Cristos că va fi  Rege o mie de ani Cine le-a pecetluit buzele contra omagierii sale Şi cît le plăteşte pentru această ticăloşie Oricît de mult ar fi -- tot ies păcăliţi .
-     Dar jignirea aceasta contra Fiului Unic şi a rangului său , unic şi el , nu e totul mai comit una scriu 
"Isus ne-a asigurat că la Dumnezeu toate sunt posibile", ceace era oricum  un adevăr arhicunoscut din Vechiul Testament şi  nu le repară obrăznicia că nu îi menţionează titlul de Rege ci îi  spun doar Isus şi îl amintesc în silă ,doar ca să poată spune :"Vedeţi că vorbim şi despre Isus ?"Comitet guvernator trufaş , doar atîta merită  Mîntuitorul  : o afirmaţie în care nu a spus nimic nou faţă de Vechiul Testament Să nu menţionaţi că  e Domnul  şi  Păstorul creştinilor şi să nu accentuaţi că va fi Rege în Lumea Nouă despre care trăncăniţi aiurea ?! Chiar aşa Doar atîta   înseamnă pentru voi Matei 28 : 19 şi  Apocalipsa 1 :17, 18 Aşa de puţin?Doaracea menţionare fugară nesemnificativă ? Numai atîta  în 18 paragrafe ! Nici o recunoştinţă ! Nici o stimă Nici o veneraţie Nimic despre gloria unică şi despre  prerogativele unice primite după Înălţare pe care le exercită în prezent şi despre abilităţile şi privilegiile pe care le va exercita în timpul Mileniului şi după în eternitatea fără de sfîrşit în Iubileu !  II Petru 1: 11  Totuşi  aveţi tupeu să pozaţi în creştini şi să înşelaţi credulii neruşinaţilor ! Aceasta este TRĂDARE pe faţă ! Este un gest ANTICRISTIC major ! Subtil ,dar evident pentru cine ştie să citească printre  rînduri  -- Ioan 10 : 5 Evrei 13 :20  Trebuie să  fi  sectar J W org sau  să  ai orbul  găinilor ca să nu îl  vezi Însă creştinii  veritabili nu sunt găini cum ar vrea vulpoii acestei secte anticristce ci  sunt vulturi !  Luca 17 34 --37  
-     În paragraful 5 vorbesc de suveranitatea lui Dumnezeu . Apoi îl menţionează pe Satan şi  spiritul de  independenţă , "îndrumarea lui Dumnezeu","conducerea lui Iehova ". Multe vedeţi şi vă  închipuiţi însă niciodată nu îl zăriţi pe Cristos chiorilor Nu vă interesează nu e regele  vostru !Păi dacă toate le face Dumnezeu Iehova --- de ce l-a numit  Rege pe Cristos pentru o mie de ani Ce va face atunci Cristos ca Rege    
-     În paragraful 6 : "Va fi  o plăcere să urmăm îndrumările primite de la organizaţia lui Iehova care ne vor ajuta să transformăm pămîntul  în paradis ."Aici au două obrăznicii : -- 1) Nu au ochi decît pentru organizaţie numai despre ea îi interesează ,  o idolatrizează ! Nu le pasă de Cristos nu îl pomenesc cu toate că e superior organizaţiei  fiind Regele El dă "îndrumările nu ea căci el a fost este şi va fi  MARELE  ÎNVĂŢĂTOR Însă ca  întotdeauna în textele lor IDOLATRIZEAZĂ
ORGANIZAŢIA  în dauna lui Cristos care străluceşte şi  aici prin  absenţă -- 2 ) Îi  atribuie  organizaţiei  şi  îşi atribuie lor transformarea planetei în paradis  contrazicînd  astfel  Apocalipsa 21 : 4, 5 -- da , îl contrazic şi pe Celce stă  pe tron ! . . .
.      Mai menţionează "voinţa lui Iehovaşi "conducerea lui Iehova ". Şi  apoi conform principiului "Una caldă -- una rece ", după aceasta aduc o chestie cu tîlc  : "Ce vom face dacă ni se va încredinţao sarcină care nu ne va plăcea ? "Aşa îşi închipuie ei viaţa în Lumea Nouă , tot ca la Brooklyn  , cu surprize neplăcute cu  toane dictatoriale tip  Rutherford Apoi continuă : "Dar în prezent ? Ne supunem îndrumărilorteocratice ?Cititorilor ştiţi unde "bateîntrebarea  aceasta De ce au scris aşa  ciudăţenie Deoarece  Organizaţia martorilor trece prin cea mai serioasă criză din istoria  ei E în reflux  ireversibil , involuează La fel ca la celălalte confesiuni religiose --  şi  situaţia lor e tot mai  gravă Comitetul guvernator desfinţează congregaţii  şi filiale şi vînd Săli ale "regatului " ! De ce Deoarece rapoartele mint singurele creşteri sunt negative sălile sunt tot mai goale depunerile de bani sunt tot mai mici adică le dispare ,vertiginos , "obiectul  muncii ", supuşii  intimidaţi  nu -i mai întîmpină cu pui  fripţi Scad şi în zona lor de Babilon "apele Eufratului" ! "Joiana" nu vrea să le mai dea lapte Mercenarii sunt trimişi la "munca de jos"şi li se taie din indemnizaţii . Articolul reflectă această criză , despre aceasta este vorba 
  -     În  paragraful 7 expresiile principale sunt două : "supunîndu-ne îndrumărilor primite de la organizaţia lui Iehova " şi la sfîrşit "organizaţia lui Iehova". Şi continuă şi aici motivele de îngrijorare pentru mercenarii sectei le vorbeşte despre restructurări repartizări noi şi reduceri  --- aviz  pentru betelişti misionari  şi "pionieri ".
-     În  paragraful 8 scribalăii sectei au pus trei expresii  principale în  prima propoziţie : "Privilegiul de a trăi sub conducerea Regatului", "să colaborăm cu organizaţia lui  Iehova "şi "însărcinările teocratice". Dar şi  aici --- nimic despre Regele Cristos Nu îl zăresc Al cui rege este elNu al lor !   Apoi revin la motivele de îngrijorare ele devin dureros de concrete pentru mercenarii sectei se pune punctul  pe I se dau  şi  nişte exemple pe care auzindu-le aparatnicii din sistem --- îi trec fiori reci  cică "unii membrii ai familiei Betel din SUA  au fost repartizaţi  în teritoriu şi  se bucură de multe  binecuvîntări ". Citind beteliştii aceasta despre noile repartiţii la munca de jos  le spun , în gînd scribilor :  "Aşa bucurie // a voastră  să fie !"Adio, visuri de mărire , de pensii grase şi  retrageri  confortabile ! Scad "apeleEufratului ". Pentru amortizarea loviturii  se dau şi ceva speranţe de ameliorare de revenire a vremurilor bune de altădată ca să nu îi  părăsească  : "situaţia s-ar putea schimba ". Generalităţi retorice niciodată n-o să-şi  revină la orizont îi aşteaptă căderea Babilonului din care fac şi ei parte .  Comitetul guvernator se preface a nu şti aceasta şi foloseşte viitorul ca buzdugan . Pe măsura citirii devine tot  mai clar că acest articol  nu e  pentru  marea masă a martorilor de la firul  ierbii  ci a fost compus  pentru cei  care se află pe fîşteii  de la baza  structurii  supraveghetorii  de circuite pionieri şi misionari pe care îi aşteaptă un viitor sumbru Secta martorilor nu se mai bucură de simpatie , lucrarea nu mai merge pe profit , dezamăgirea  e  reciprocă suprastructura e dezamăgită de public iar publicul de sectă . . .
-  paragraful10 :"în lumea nouă Iehova ne va spune care sunt cerinţele sale ". Da dar citim în Biblie că nu acţionează direct ci prin Fiul Unic De ce nu îl menţionaţi  pe Cristos În Noul Testament el e SalvatorulDomnul , Păstorul , Mijlocitorul , Marele Preot , Marele Învăţător , Uşa Calea Adevărul şi Viaţa  şi conform Apocalipsa 20 :va domni 1000 de ani peste planeta noastră !Tatăl nostru din ceruri l-a aureolat cu o mulţime de titluri şi glorii ,unul mai măreţ decît altul însă voi în loc să-l omagiaţi --- vă aplaudaţi  între voi iudelor !  Psalmul 2 :12
-      Şi în paragraful 12  continuă "munca de lămurire a politrucilor , ei nu se dau aşa de uşor pe brazdă se trezesc că au fost naivi  crezînd sloganul propagandistic"Pionieratul  e o carieră ! " şi i-au privit  cu superioritate pe martorii cu familii şi  angajaţi la muncă şi-au făcut visuri de carieră uşoară retragere confortabilă ca  popii ,  şi acum se văd retrogradaţi la munca de jos şi nu se pricep  la altceva cum se pricepeau apostolii Petru şi Pavel de exemplu .Vor decădea  în situaţii critice umilitoare !Ide-ologii au mult de insistat cu bla -bla-ul şi cu rezultate sub semnul întrebării dar nu au de ales Iată-i cum se opintesc şi  transpiră :"În lumea nouă s-ar putea să nu primim întotdeauna ce ne dorim atunci cînd ne dorim. De  aceea va trebui să fim recunoscători şi mulţumiţi în orice situaţie ." Şi această speculaţie deşartă  face parte din "hranalor spirituală !
       Urmează încă un sfat la fel : "dacă învăţăm să manifestăm acum aceste calităţi dovedim că  ne pregătim pentru viaţa veşnică pe viitorul pămînt ." Doi iepuri dintr-un foc --1) Le spun "pionierilor" şimisionarilor : "Dacă te vei supune fără murmur oricărei retrogradări făcută de ierarhii  sectei şi dacă vei  face pionierat pentru sectă oriunde te vor repartiza --- dovedeşti că te pregăteşti pentru  viaţa  veşnică  ,deoarece // ghici  -- ce ? = şi " în lumea nouă s-ar putea să nu primim ce ne dorim "..Vedeţi dacă organizaţia lor  merge prost  liderii ei încep să vadă şi "lumea nouă" mai cenuşie li se evaporă optimismul ! --- 2 ) Scribii articolului afirmă iar  falsitatea lor că  paradisul  pentru cei aprobaţi  acum va fi pe  pămînt  deoarece nu cunosc adevărul biblic elementar că răsplata creştinilor  din această epocă evanghelică de la Golgota  la Armaghedon  va fi cerească --- Luca 2o :34 --36  Romani 5 : 2  I Corinteni 2 : 9  Efesen  4 : 4  Filipeni  3 :19 -21  Coloseni 1 : 27 . Răsplata pămîntească va fi dată celor din Mileniu şi  după .   
 -      Paragraful 13 -- Ia  auziţi ceva nou în premieră pe pămîntul  transformat în paradis "Activităţile spirituale vor fi pe primul loc în viaţa noastră . Astfel vom dovedi că "Iehova ne este desfătarea".   Da această  informaţie e hiperpreţioasă  şi  nu ne-ar  fi  trecut  nicidecum  prin gînd dacă nu ne-o spuneaţi ,  numai clica voastră şi -a dat seama de aceasta  şi ,foarte  generoasă ,  a publicat-o gratuit .  Dar de ce trebuie să o spuneţi  cu preţul  ascunderii  importanţei Fiului Unic De ce îl persecutaţi Nu ştiţi că Tatăl şi Fiul colaborează perfect nu se concurează şi prezenţa unuia nu o exclude pe a celuilalt ?  
-       În  paragraful 14  ide--ologii  sectei folosesc--- de două  ori ! --- expresia " serviciul lui  Iehova ", o expresie care nu este în N T Şi  mai  fac o nefăcută  : construiesc o propoziţie în care apare Iehova de două  ori !  Iat-o : "Dacă vei  face din  serviciul lui Iehova CARIERA vieţii tale instruirea şi experienţa  pe care le vei dobîndi  te vor ajută să continui să-i slujeşti  lui Iehova în lumea nouă ".Obsesiile lor dintotdeauna :  Iehova --- în  exces ,  iar  Cristos --- deloc Însă au pretenţia că-s  creştini Şi găsesc creduli să-i  aplaude la fel ca popii şi  predicatorii pe care îi critică .
-      În  paragraful 15  expresiile principale sunt : "vestitori ai Regatului şi "principiile Bibliei ".
-     În  paragraful 16 expresiile principale sunt  : "lumea nouă a lui Dumnezeu", "a-i sluji lui Iehova ",  "slujim lui Iehova","relaţie bună cu Iehova" ,"îndrumarea lui Iehova" ,"faptul de a-i sluji lui Iehova"Scribii ăştia nepregătiţi dau lecţii de pregătire pentru Lumea Nouă , însă nu spun că Stăpînul pe    care îl aşteaptă "sclavul "din Matei 24 : 45 este Cristos şi nu citează Coloseni 3 24 b :"Voi slujiţi Domnului Cristos "! Nu ci ei raportează totul şi toate la Iehova se referă numai la el şi direct .  
-        În paragraful 17 expresiile principale sunt  : "În  Paradis ", "Iehova ne-a creat" ,"Iehova va satisface","relaţia cu Iehova" , "căutăm mai întîi Regatul " ,"primim de la Iehova ".  
-        În paragraful 18 expresiile principale sunt  : "calităţi  plăcute lui Iehova","lucrarea de predicare a Regatului","promisiunile lui Iehova ". Şi aici şi în alte paragrafe idolatrizează Regatul , alt idol al  sectei !
-      La sfîrşit încă nişte observaţii nu menţionează  în  articol că Satana va fi  legat  o mie de ani . Şi nu îi amintesc nici pe cei 144. 000 De ce Pentrucă s-au convins de ceace  spunem  exmartorii că în Mileniu vor fi regi  martirii creştini nu cei 144 . 000 Apocalipsa 20 : 4 În sfîrşit Mai bine mai tîrziu decît  deloc- Romani 8 : 17
-      Domnul Isus a spus să categorisim păstorii spirituali "după roade "Matei 7 :15 -20 Aţi observat că toate noţiunile ideile şi cuvintele au drept  să circule în acest articol --- numai  pe Domnul Cristos îl persecută grosolan Acesta nu este limbajul Noului Testament acesta nu este creştinism acestea sunt haine de lupi răpitori 
.      Şi iată încă o dovadă de anticrism  tot în  revista aceasta  la  început în pagina 3 începe relatarea autobiografică  a unui membru din Corpul de Guvernare de la conducerea mondială a sectei  martorilor -- australianul Geoffrey Jackson relatarea se încheie la pagina 8 însă nici el  nu pronunţă cuvintele Isus Cristos şi pentru el onorarea  numelui Mîntuitorului e tabu !Cum spune proverbul  : " De la cap se împute peştele ".
-       Ide-ologi anticristici şi scribi anticristici nu  îl vedeţi pe Cristos în  lumea voastră viitoare Explicabil sunteţi CHIORI Iar cu aşa"hrană"alterată îi orbiţi şi pe fraierii voştrii să nu îl vadă ="Ceva despre care nu se vorbeşte --- nu există ! " Nu îl menţionaţi pe "Domnul vieţii "Fapte 3 :19) şi operele sale în Lumea Nouă . Ignorarea sa vă compromite pregătirea pentru  viaţa de care vorbiţi : nici el nu vă va menţiona  pe  voi , căci acolo nu vor fi primiţi nerecunoscătorii şi nemernicii  care nu îl onorează  --- Psalmul 2 :12   Nu aţi rămas în Viţă !V-aţi despărţit de Cristos ! Ioan 15 :5  Trădătorilor Acolo n-osă vă meargă cu abuzuri ,  falsităţi,răstîlmăciri , corupţii  şi trădări în spatele uşilor închise de care vă geme organizaţia ,acolo va dispare şi  piramida voastră  parazitară şi  trufaşă de birocraţi şi  de trăgătorii de sfori .   
.       Încă un aspect legat de nepregătirea voastră pentru Lumea Nouă o scrieţi cu litere mici  =  "lumea nouă ", de parcă ar fi vorba de o plasă cu cartofi ! Litere mici -- ca caracterele voastre , şarlatanilor !     Cacofonia e neintenţionată ,dar binevenită , nu o corectez .
-     Credulilor sectari faptul că trişorii obraznici ce vă tutelează au îndrăznit să vă dea să studiaţi blasfemia asta arată ce mult se bazează pe insensibilitatea voastră spirituală , ştiu ce tare v-au prostit şi orbit ştiu că nu veţi reacţiona au părere foarte proastă despre voi ; ar trebui să vă simţiţi  jigniţi  dar nu le veţi  face  surprize .   
.      Halal pregătire pentru Lumea Nouă pretinşi vorbitori de pretinsă "limbă curată" Pentru voi"limbă curată "înseamnă să nu- l pomeniţi  pe Isus Cristos ! ? Ce spirit manifestaţi voi căci  acesta nu poate fi  spiritul sfînt findcă spiritul sfînt îl glorifică pe Cristos A spus aceasta chiar el ! = Ioan 16 :13,14 ! Ce"lume nouă" ar putea fi aceea fără Cristos ?
.     Orbule Samson trezeşte-te din apatie şi părăseşte-i pe chiorii care ţi-au scos ochii în alianţă cu Dalila care te-a vîndut Ridică-te şi ieşi din "Asociaţia călăuzelor oarbe!"Poţi să le vezi  trădarea şi  aşa orb ,dacă vrei Ascultă  sfatul Domnului  Isus consemnat în Apocalipsa 3 :18 "Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curăţit prin foc , ca să te îmbogăţeşti şi haine albe ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale şi doctorie pentru ochi ca să-ţi ungi ochii şi să vezi ". 
-     Samsoane ,dacă vei  face aceasta  -- o să--ţi  redea Dumnezeu vederea Şi ai nevoie urgent de ea , căci deja e tîrziu NE  APROPIEM  DE  MIEZUL  NOPŢII  şi  îndată se va auzi  anunţul venirii Mirelui cerescPREGĂTIREA PENTRU ÎNTÎMPINAREA SA este mult mai importantă decît pregătireavoastră falsă pentru viaţa în lumea nouă "despre care se aberează impostorii sectei voastre anticristice !  
_____________________________________________

 .       TEXTUL  DIN 18 OCTOMBRIE 2015 : --- Cine e PĂSTORUL creştinilor ?
             ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
-     La aşa întrebare îţi vin automat în gînd arhicunoscutele versete din Ioan capitolul 10 şi răspunzi tot automat Domnul Isus Şi nu-ţi închipui că un iubitor al Bibliei nu ştie aceasta şi că ar da alt răspuns.Află că te înşeli nu cunoşti destul obrăznicia lumii există o sectă trufaşă care nu îl consideră pe Domnul Cristos --- Păstorul ei o sectă anticristică  autodenumită  pompos "Martorii lui Iehova", iar mai nou "J w org ".  Cere unui martor sau martoră cărticica lor cu versetele programate  pentru fiecare zi din 2015 şi deschide la 18 octombrie şi  vei afla că  păstorul creştinilor este . . . Iehova Însă dacă îi strîngi cu uşa . . . argumentelor afirmă că şi ei sunt creştini Însă , precum vedem şi aici nu îl onorează şi nu îl vestesc pe Domnul Isus cum învăţăm din Noul Testament Explicabil nu e păstorul lor , în pofida declaraţiei sale că e păstorul Cel Bun Şi a declarat chiar mai mult decît atît a spus că Tatăl i-a dat oile Ioan 10 : 29 Ei nu ştiu aceasta .
-    Procedînd aşa neînţelept îl contrazic peTatăl şi îl sfidează pe Fiul Unic !Nu îl onorează pe Fiul cum i se cuvine!Îl ignoră îl minimalizează , îl marginalizează  ! Aceasta nu e atitudine de oi adevărate !    
-     Îşi fac de cap N-au decît ,căci indiferent ce ar întreprinde rămîne valabil ce a spus Domnul Isus  "Scriptura nu poate fi desfinţată !" Ioan 10 :35  
-    Psalmul 2 :12 =Daţi cinste Fiului ca să nu se mânie şi să nu pieriţi pe calea voastră , căci mânialui este gata să se aprindă ! Ferice de toţi cîţi se încred în el ! 
------------------------------------------ 
------------------------------------------                          
 . -- "Manopere"anticristice la Brooklyn  în  4 august 2015 !
           --------------------------------------------------------------
  . GAŞCA DIRIJOARE A SECTEI  MARTORILOR  ÎL CENZUREAZĂ  PE  APOSTOLUL  PAVEL  ŞI  ÎL EXCLUDE  PE DOMNUL  ISUS ! . . . 
      -----------------------------------------------------------------
   .   Versetul pe care l-au repartizat zilei este II Cor:20  Iată cum îl citează "Vă rugăm : Împăcaţi- vă cu Dumnezeu !" 
    Dar la o verificare în Biblie veţi fi surprinşi constatînd că versetul e mult mai mare şi că l-au omis pe Fiul Unic al lui Dumnezeu ! "Noi dar suntem trimişi împuterniciţi ai lui Cristos şi ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi vă rugăm fierbinte în numele lui Cristos Împăcaţi-vă cu Dumnezeu !"
       Această diferenţă este de cea mai mare însemnătate Este vorba de  numele CRISTOS În citarea lor nu apare , însă în Noul Testament  apare de două ori Jefuiesc versetul însă nu spun aceasta De ce ?Aroganţii ăştia îl cenzurează pe apostolul Pavel şi  îl exclud pe Domnul Isus! De ce nu au putut cita tot versetul ? Îi incomodează ? Cu ce anume ? De ce nu suportă pomenirea numelui Domnului Cristos De ce îl exclud ?
      Pe cine exclud ? Pe Acela care este : firul roşu al Bibliei şi  idealul profeţilor pe Domnul lui David pe Cel ce ne-a răscumpărat prin jertfa vieţii sale ( Ioan 3 16 ) Pe care apostolul Petru  l-a numit:Domnul vieţii(Fapte 3:15şi Domnul tuturor(Fapte 10 36) , iar apostolul Pavel: "singurul Domn , prin care sunt toate lucrurile şi prin el şi noi"( I Corinteni 8 : 6),"Singurul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni ( I Timotei 2 :5) . Şi despre care citim în Evrei 1: 6 , că Tatăl , cînd l-a adus iar în lume( pe Cel întîi- născut înviindu-l) , a zis : " Toţi îngerii să i se închine ! " Şi  l-a invitat pe tronul său la dreapta sa şi "l-a înălţat nespus de mult şi i-a dat numele care este mai presus de orice nume pentruca în numele lui Isus să se plece orice genunchi ! "(Filipeni 2 ,10 a) iar el " şi-a supus îngerii , stăpînirile şi puterile I Petru 3 22) Îl persecută pe Regele Mesia ! pe Acela despre care citim în Evrei 5 că s-a făcut pentru toţi cei ce îl ascultă urzitorul unei mîntuiri veşnice ", iar în  Apocalipsa 5 :12 = "Vrednic este Mielul care a fost junghiat să primească putere, bogăţie, înţelepciune, tărie, cinste, slavă şi binecuvîntare !  I se cuvin reverenţe şi omagiată maiestatea nu omisiune !
        Şi unde au făcut excluderea ? Într-un loc de unde nu poate lipsi  nicidecum Tocmai într-un verset despre ÎMPĂCAREA CU DUMNEZEU De nicăirea nu poate fi omis Domnul nostru sublim dar mai ales din această operaţiune El a făcut TRIMITEREA pentru vestirea Împăcării şi
o face în continuare ,de aceea apostolul Pavel îl aminteşte de două ori Însă Comitetul guvernator, numit cu de la sine putere ,"sclav- generalisim", nu vrea să spună aceasta şi nici măcar nu îl aminteşte În schimb se promovează pe ei auziţi-le trufia : " Prin intermediul nostru Iehova îi atrage pe oameni la el ", contrazicîndu-l pe Domnul Isus care a spus că el îi va atrage (Ioan 12 32).  
Contează pe lipsa de reacţie a supuşilor pe nesimţirea martorilor --- şi nu se înşeală atîta le-au spălat creierele că nici ei nu îi simt lipsa ! Dar nu are importanţă insensibilitatea lor această excludere rămîne ceace este o jignire impardonabilă !  o impietate ! un fapt clar de ANTICRISM 
       Iar în comentariu se manifestă la fel de duşmăneşte : îl ignoră cu desăvîrşire Într-un cuvînt îl exclud de peste tot Şi după acest tupeu anticreştin îndrăznesc să se laude că practică " închinarea curată ", că deţin  "cunoştinţă exactă şi că sunt "singura religie adevărată " !
   Clică meschină şi nerecunoascătoare,din fericire,excluderea ta nu poate afecta glorificarea Mielulului ceresc ; vedeţi să nu vă excludă el  pe voi de la pomul vieţii" !           
--------------------------------------------------------------------

.                                Textul din 27 iulie 2015  
.                        LIDERI   NECINSTIȚI  ȘI  ANTICRIȘTI                                    
.                    --------------------------------------------------------

.       Evrei 13 :18 =Dorim să ne purtăm cinstiţi în toate . 
         Lideri ai sectei martorilor În prima propoziţie din comentariu repetaţi aceste cuvinte ale apostolului Pavel Hai să vă credem că aveţi această intenţie lăudabilă vreau să vă cred că
iubiţi cinstea nu vă atribui rele intenţii 
       Dar de ce vă purtaţi aşa de mizerabil cu DOMNUL ISUS ? NICI MĂCAR NU ÎL POMENIŢI
ÎN VERSETELE ŞI COMENTARIILE ULTIMELOR 10 (ZECE) ZILE DIN LUNA IULIE ! . . .
 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 28 , 29 , 30 31 ZECE VERSETE ZILNICE ŞI  ZECE COMENTARII FĂRĂ CRISTOS ! PLUS VERSETUL ŞI TEXTUL DIN 1 AUGUST ÎN TOTAL = DE UNSPREZECE ORI Vi se pare normal ? Atunci sunteţi anormali Iar despre CINSTE --- să nu
mai vorbiţi 
 .       În 21 iulie ziua de dinaintea "seriei negre" a celor 11 zile fără Cristos comiteţi altă mojicie :
îi spuneţi doar Isus de 3 ori ! Susţineţi că e Rege din 1914 , însă nu îi acordaţi nici o formulă de stimă Pe undeva e de înţeles versetul şi comentariul vorbesc despre neghină şi v-aţi molipsit de la ea . . . Credulilor popiştii  ăştia ce vă trombonesc sunt contaminaţi iremediabil şi vă infectează şi pe voi  cu tupeul lor neruşinat 
       Iar în primul text de după "seria neagră de 11 comentarii sectare în textul din 2 august --- procedaţi  idem recidivaţi  repetaţi iar Isus de 3 ori şi fără nici un cuvînt de omagiu Bădărănia v-a devenit obicei !
        Concluzia plesniţi de atîta cinste abia mai încăpeţi în limuzine înşelătorilor 
        Dacă aşa de necinstit vă comportaţi cu Stăpînul casei --- la ce onestitate din partea voastră pot să se aştepte slugile sale ? 
Vă acordam prezumţie de nevinovăţie ziceam să vă cred că aveţi bune intenţii că sunteţi cinstiţi Însă după această expoziţie de necinstire contra Domnului Cristos şi  de mojicii m-am convins ,a nu ştiu cîta mia oară că numai lauda şi ipocrizia sunt de voi .Fireşte fiind voi fireşti vi se pare firesc să îl marginalizaţi pe Domnul Isus şi el încă mai permite aceasta dar şi cei ce vă înţelegem duplicitatea anticristică  avem dreptul să v-o demascăm . Spunem răspicat Nu sunteţi cinstiţi --- nici cu Domnul Isus şi nici cu oamenii !
        Nu îl iubiţi pe Domnul Isus Cristos ! Şi în cazul ăsta care ar fi cea mai potrivită încheiere ? Tot cu apostolul Pavel = I Corinteni  16 22a : "Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul Isus Cristos ---să fie anatema !"
.      Cititorilor crestaţi-le şi astea pe răboj .

--------------------------------------------------------------------

.     MARTORII  SUNT  PANICARZI ȘI  ANTICRIȘTI  PÎNĂ -N  PÎNZELE  ALBE !
------------------------------------------------------------------------------------------------------
.    În  revista  Turnul de veghe  din 2010 , septembrie 15 pagina 10 paragraful 12 scribalăii sectei martorilor au îndrăznit niște bazaconii unice prin obrăznicia lor  :
-----------------------------------------
 .  12.  De ce anume putem fi siguri ? 
  .  12    ȘTIM CĂ SFÎRȘITUL ACESTUI  SISTEM POATE  VENI  ÎN ORICE  MOMENT ; timpul fixat de Iehova pentru
 a interveni nu depinde de faptul de a i se depune mărturie fiecărui om de pe pământ (Mat. 10:23).
 Mai mult, primim îndrumarea necesară pentru a îndeplini lucrarea de predicare cu eficienţă. Plini 
de credinţă, noi participăm la această lucrare folosindu-ne cât mai bine capacităţile, precum şi resursele de care dispunem. Nu ştim câţi oameni din teritoriul nostru vor reacţiona favorabil la 
mesajul pe care îl transmitem. (Citeşte Eclesiastul 11:5, 6.) Dar ştim că misiunea noastră este să predicăm, având încredere că Iehova ne va binecuvânta (1 Cor. 3:6, 7). Putem fi siguri că el vede eforturile noastre asidue şi că, prin intermediul spiritului său sfânt, ne va da îndrumările concrete 
de care vom avea nevoie (Ps. 32:8”.
------------------------------------------------
.      Pare un text  normal „  dar  e departe ca cerul  de pămînt de așa ceva Conține cel
 puțin două grozăvii revoltătoare :  
.    1) Chiar prima propoziție e o minciună sfruntată ! Categoric nu e adevărat că știm 
că sfîrșitul acestui sistem poate veni în orice moment ” ! Știm chiar invers că sfîrșitul 
acestui sistem NU poate veni  în orice moment !  El depinde de împlinirea unor profeții ,
 mai sunt profeții care încă nu s-au împlinit  și sfîrșitul nu poate avea loc mai repede 
nu poate fi înaintea lor !
.       Ide- ologii sectei care le ordonă scribilor să scrie așa texte alarmiste știu aceasta 
chiar ăsta e păcatul lor că mint  conștient vrînd să îi sperie pe naivi Pînă în 2000 i-au
tot îngrozit cu calcule de care nu s-a ales nimica ,  Armaghedonul nu a venit s-au ales cu
 rușine globală și acum îi sperie cu așa generalități fără miez și demagogii fără gust 
.   Luther le era superior spiritual  în urmă cu 500 de ani , în privința sfîrșitului ! Cînd
l-a întrebat un înfricoșat de băgătorii în sperieți de atunci Ce ai face dacă ai ști că
 mîine va fi sfîrșitul  lumii ? ” I-a răspuns Aș sădi un măr ! ” Ar fi rămas liniștit ,
 chiar bucuros --- spre deosebire de martori și de superficialii lumii . Martorii au fost
 totdeauna alarmiști cu orice preț și  așa au rămas  ! Dar Luther gîndea sănătos 
creștinește : ” De ce să intri în panică dacă vine Cel ce te iubește și s-a jertfit  pentru 
mîntuirea  ta  ! ” ? ”Vino Doamne Isuse Te așteptăm de 2000 de ani !  Vino Păstorule
  minunat ! ” 
.      2 ) Cealaltă grozăvie  a paragrafului e mult mai gravă însă o vede numai cine e oaie
 și își iubește Păstorul .Vorbăria birocraților de peste ocean pare să conțină  repere
 principale necesare unui creștin citez  : ”mărturie , credință , mesajul , Jehova ne va 
binecuvînta , spiritul  sfânt ”. Și pare în regulă , însă nu este Nu este deoarece nu îl
 menționează pe ”Cel  sfînt , Cel adevărat , Celce ține cheia lui David , Celce 
deschide și  nimeni nu va  închide , Cel ce închide și nimeni nu va deschide ” = 
DOMNUL ISUS ! (Apocalipsa 3 : 7 ) . E un păcat impardonabil de neiertat findcă  
Isus e  calea , adevărul  și  viața ! Nimeni  nu vine la Tatăl  decît prin el  (Ioan 14 : 6 )
 Degeaba ești activ dacă nu aduni cu el :  risipești .   
.     Această mojicie : nemenționarea  Domnului  Cristos , este  anticrism fățiș , o
 sfidare contra Fiului Unic care s-a jertfit pentru noi ! Însă e doar o mostră din
 nenumăratele tupeuri  asemănătoare cu care  ide-ologii și scribalăii sectei
 J w org  îi fac jocul  lui  Anticrist !  
.     Concluzia pretinșii  martori ai lui Iehova sunt panicarzi și anticriști pînă -n pînzele
albe Comportarea lor e nedemnă de numele scump ce pretind că îl poartă și este , sigur ,
 necreștină  !
-------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

   .                       ------ CINE  I-A VORBIT  APOSTOLULUI  PAVEL ? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
. ------ ” marfa clientului ”  ----- Din revista Turnul de veghe ” 2005 aprilie15 ,  articolul
” Te îndeamnă credința la fapte ? ”, pagina 29 coloana II penultimul paragraf  -- 
.                           ------------------------------------------------------------------------
.     Apostolul Pavel a avut o problemă de sănătate sau un obstacol îl împiedica să-şi efectueze lucrarea. El a spus: „De trei ori l-am implorat pe Domnul ca aceasta să se îndepărteze de la mine“. Însă în loc să-l vindece pentru a putea face mai mult în serviciul său, Iehova i-a zis: „Bunătatea mea nemeritată îţi este de ajuns; căci puterea mea este făcută perfectă în slăbiciune“ (2 Corinteni 12:7–10). Prin urmare, să fim siguri că indiferent de dificultăţile cu care ne confruntăm, Tatăl nostru ceresc apreciază tot ce putem face pentru a promova interesele sale. — Evrei 13:15, 16.
------------------------------------------
.      Cititorule pe cine l-a implorat apostolul Pavel de 3 ori ?
.      Pe tot marele glob al pămîntului numai ologii și scribii sectei martorilor mint de la obraz fără de rușine în legătură cu acest text spun că  apostolul Pavel l-a rugat atunci  pe Iehova !                       
.      Pe cine a implorat apostolul Pavel de trei ori Pe Domnul Isus Și cine i-a zis apostolului : ” Harul meu îți de ajuns căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvîrșită ”.  Același Domn Isus 
O  simplă citire a contextului  ne arată că materialul sectei martorilor revista Turnul  de veghe ,      minte de îngheață apele !  Halal veghe !
Iată  textul  și contextul :  
.    2 Corinteni 12
1. E nevoie sa ma laud, macar ca nu este de folos. Voi veni totusi la vedeniile si descoperirile Domnului.
2. Cunosc un om in Hristos, care, acum paisprezece ani, a fost rapit pana in al treilea cer (daca a fost in trup, nu stiu; daca a fost fara trup, nu stiu: Dumnezeu stie).
3. Si stiu ca omul acesta (daca a fost in trup sau fara trup, nu stiu: Dumnezeu stie)
4. a fost rapit in rai si a auzit cuvinte care nu se pot spune si pe care nu-i este ingaduit unui om sa le rosteasca.
5. Cu un astfel de om ma voi lauda; dar, intrucat ma priveste pe mine insumi, nu ma voi lauda decat cu slabiciunile mele.
6. Chiar daca as vrea sa ma laud, n-as fi nebun, caci as spune adevarul; dar ma feresc, ca sa n-aiba nimeni despre mine o parere mai inalta decat ce vede in mine sau ce aude de la mine.
7. Si, ca sa nu ma umflu de mandrie din pricina stralucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un tepus in carne, un sol al Satanei, ca sa ma palmuiasca si sa ma impiedice sa ma ingamf.
8. De trei ori am rugat pe Domnul sa mi-l ia.
9. Si El mi-a zis: "Harul Meu iti este de ajuns; caci puterea Mea in slabiciune este facuta desavarsita." Deci ma voi lauda mult mai bucuros cu slabiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos sa ramana in mine.
10. De aceea simt placere in slabiciuni, in defaimari, in nevoi, in prigoniri, in stramtorari, pentru Hristos; caci cand sunt slab, atunci sunt tare
------------------------------------------------------
.      De ce fac această bădărănie anticristică ?  Deoarece caiafele din clica lor nu admit că 
putem să îi adresăm rugăciuni și Fiului Unic Domnului Isus  Cristos ! 

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
 .                             ÎN  NUMELE   CUI  TREBUIE  ALUNGAȚI  DEMONII  
.                          -----------------------------------------------------------------------------      

.         IATĂ CE ERAU ÎNVĂȚAȚI MARTORII ÎN CARTEA ”Adevărul care conduce la viață eternă ”, PUBLICATĂ ÎN 1968 capitolul 7 = Există spirite rele ”, paragraful 16 DESPRE APĂRAREA DE SPIRITELE  RELE  
.   ------------------------------------
 - paragraful 16  Una din cele mai ordinare forme prin care spiritele rele captivează şi înşală multe persoane în ziua de azi se face prin convorbiri prefăcute, fie aceste prin mijlocirea vreunui mediu uman, sau prin anumite şoapte murmurate din domeniul nevăzut. Aceste „şoapte“ pretind că ar veni din partea vreunui prieten, sau rudă care a trecut din viaţă, sau că ar fi vreun spirit bun voind să ne spună ceva. Dar toate aceste sînt numai nişte minciuni şi născociri rele. Glasul auzit este în realitate glasul unui spirit rău. Ce trebuie să facem în aşa fel de cazuri şi întîmplări? Ce a făcut Isus cînd stăpînitorul spiritelor rele a încercat să-i vorbească? Isus Cristos imediat a respins toate sugestiile Diavolului, zicîndu–i: „Pleacă de aici, Satano“. (Matei 4:10) Noi trebuie să facem la fel. În acelaşi timp, putem cuvînta o rugăciune cerînd ajutorul lui Iehova, rugîndu–ne cu glas tare şi rostind numele lui Iehova. Cititorule, urmează acest sfat înţelept, şi nu da ascultare glasurilor venite din domeniul invizibil. — Proverbe 18:10; Iacob 4:7 ”.
.          DECI  IDE-OLOGII  SECTEI MARTORILOR SFĂTUIESC SĂ ROSTIM  NUMELE
” IEHOVA ” CONTRA ATACULUI  DEMONILOR .                  
    ----------------------------------------
.      MAI TÎRZIU , ÎN 1982 , ÎN CARTEA ” PARADISUL, capitolul 10 = ” Spiritele  rele au putere paragrafele 17 -19 AU DISCUTAT  DESPRE  :
.           CUM PUTEM REZISTA ATACURILOR SPIRITELOR RELE 
--- paragraful 17 ” Ce poţi face dacă auzi o „voce“ vorbindu-ţi din lumea spiritelor? Dar dacă „vocea“ spune că este un părinte defunct sau un spirit bun? Ce a făcut Isus atunci cînd „stăpînitorul demonilor“ i-a vorbit? (Matei 9:34). El a spus: „Pleacă Satan!“ (Matei 4:10). Fă la fel şi cheamă pe Iehova în ajutor. Roagă-te cu voce tare şi pronunţă numele lui Dumnezeu. Adu-ţi aminte că el este infinit mai puternic decît spiritele rele. Urmează acest sfat înţelept. Nu da ascultare acestor voci ce vin din lumea spriritelor (Proverbe 18:10; Iacob 4:7). Aceasta nu înseamnă că oricine aude „voci“ este atacat de demoni. Acest fenomen este legat adesea de vreo boală fizică sau mintală .
--- paragraful 18 - Poate că ai practicat şi tu vreo formă oarecare de spiritism şi acum vrei să te eliberezi de ea. Ce ai putea face? Să luăm aminte la exemplul primilor creştini din Efes. Biblia ne spune că după ce au acceptat „Cuvîntul lui Iehova“ predicat de către apostolul Pavel‚ „un mare număr dintre cei ce practicau artele magice şi-au adunat cărţile la un loc şi le-au ars în faţa tuturor“. Aceste cărţi valorau 50 000 de piese de argint! (Fapte 19:19‚ 20). Urmează exemplul lor; distruge-ţi toate obiectele care au avut vreo legătură cu spiritismul‚ fie ele valoroase sau nu ”..
.      IATĂ ACUM CONTEXTUL REFERINȚEI BIBLICE  Faptele 19 : 19 , 20  DATĂ DE OLOGII  SECTARI  RĂSTÎLMĂCITORI   Faptele 19 : 17 - 20 ÎN  TRADUCEREA LOR  SECTARĂ MERITĂ CITIT PENTRU CA SĂ VEDEM DE CE NU AU CITAT CONTEXTUL  :     .  ---- Versetul 17 = ”Lucrul acesta a ajuns să fie cunoscut de toţi, atât de iudeii, cât şi de grecii care locuiau în Efes. Şi teama a pus stăpânire pe toţi, iar numele Domnului Isus era preamărit.
  --- Versetul18 = Mulţi dintre cei ce deveniseră  credincioşi veneau să-şi mărturisească şi să-şi recunoască deschis faptele.
--- Versetul19 =Şi mulţi dintre cei ce practicau magia şi-au adunat cărţile şi le-au ars în faţa tuturor. S-a calculat preţul acestora şi s-a constatat că valorau cincizeci de mii de arginţi
.--- versetul 2o = Astfel cuvîntul lui Iehova creștea și era tot mai tare .Astfel, cuvântul lui Iehova cre

ştea şi era tot mai tare. 

------  TEXTUL E TRADUS  FALS !  APOSTOLUL  PAVEL NU PREDICA ” CUVÎNTUL LUI IEHOVA ” ! DACĂ AR FI PREDICAT DESPRE IEHOVA --- )  AM CITI NEGRU PE ALB , ÎN CARTEA FAPTELE , DAR ȘI ÎN EPISTOLE , ACEASTA , CEACE NU CITIM  
--- 2 ) S-AR FI NUMIT MARTORI  AI  LUI IEHOVA NU CREȘTINI CUM CITIM  ÎN FAPTELE  11 : 26  PENTRUCĂ DISCIPOLII  PROPOVĂDUIAU DESPRE CRISTOS
--- 3 ) ASCULTĂTORII NU AR FI PREAMĂRIT ” numele Domnului Isus ”. CONTEXTUL CONTRAZICE TRADUCEREA , ȘARLATANILOR !
.--- ACUM  paragraful 19 = ” Datorită interesului crescut faţă de misterioasele fenomene
oculte‚ din ce în ce mai mulţi oameni sînt implicaţi în spiritism. Dar majoritatea lor nu ştiu că în realitate au intrat în legătură cu spiritele rele. Nu este deloc vorba despre un joc nevinovat. Spiritele rele au puterea să facă rău. Ele sînt răuvoitoare. Ele fac tot posibilul pentru a-i aduce pe oameni sub puterea lor rea‚ înainte de a fi distruse pentru totdeauna de către Cristos (Matei 8:28‚ 29). Dacă vrei să trăieşti pentru totdeauna fericit pe pămînt‚ cînd orice răutate va fi înlăturată‚ trebuie să te ţii la distanţă de influenţa demonilor‚ ferindu-te de orice formă de spiritism .
.        IATĂ ALTE CAZURI  CARE ARATĂ CĂ ÎN NOUL TESTAMENT CREȘTINII AU  FOLOSIT NUMELE ” ISUS ” PENTRU A ÎNDEPĂRTA DEMONI ȘI NU AU FOLOSIT NUMELE ” IEHOVA ” :  
.               LUCA  9 : 49 , 50  : 
  • ---------------------------------------
 .    49 Răspunzând, Ioan a zis: „Învăţătorule, am văzut un om care scotea demoni
 FOLOSINDU-SE DE NUMELE TĂU şi am încercat să-l oprim, pentru că nu este unul dintre ai noştri“.50 Dar Isus i-a zis: „Nu încercaţi să-l opriţi, fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi“.

.               FAPTELE APOSTOLILOR  capitolul 16 versetele  16 -- 18 :
----------------------------------------------------------------------------------------
16. Pe cand ne duceam la locul de rugaciune, ne-a iesit inainte o roaba care avea un duh de ghicire. Prin ghicire, ea aducea mult castig stapanilor ei.
17. Roaba aceasta s-a luat dupa Pavel si dupa noi si striga: "Oamenii acestia sunt robii Dumnezeului celui Preainalt si ei va vestesc calea mantuirii."
18. Asa a facut ea timp de mai multe zile. Pavel, necajit, s-a intors si a zis duhului:
"IN NUMELE  LUI ISUS CRISTOS iti poruncesc sa iesi din ea." Si a iesit chiar in ceasul acela .
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
                                   

       
         
Astfel, cuvântul lui Iehova cre